ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.

Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι
Τηλ. 210 7705.201401, FAX 210 7705.847