Μελέτες

Μελέτη ΙΟΒΕ “Συγκεντρωτικά στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Εμπορίας Πετρελαιοειδών 2020
Μελέτη ΙΟΒΕ “Συγκεντρωτικά στοιχεία και Αριθμοδείκτες του Κλάδου Εμπορίας Πετρελαιοειδών 2019
ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠ «Ποσοτικός έλεγχος καυσίμων σε πρατήρια της Περιφέρειας»
ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠ «Ποσοτικός έλεγχος καυσίμων σε πρατήρια της Αττικής»
ΜΕΛΕΤΗ ΙΟΒΕ «Επιπτώσεις από τη νέα αύξηση της φορολογίας καυσίμων»
ΜΕΛΕΤΗ ΙΟΒΕ «Συγκεντρωτικά Στοιχεία»
ΜΕΛΕΤΗ ΙΟΒΕ «Η εξίσωση του ΕΦΚ στο Πετρέλαιο Κίνησης και Θέρμανσης»