ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά
Τηλ. 210 6241.500, FAX 210 6241.509