Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ είναι κυρίαρχοι και ζωτικής σημασίας παράγοντες, σε όλες τις δραστηριότητες των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών.

Οι Εταιρίες-Μέλη του Συνδέσμου προσπαθούν, ώστε όλες οι εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών να λειτουργούν με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και να εφαρμόζουν τους κανονισμούς Υγείας, Ασφάλειας και προστασίας του Περιβάλλοντος, που προβλέπει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Η εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης που στοχεύουν στον εντοπισμό, την αναγνώριση και την εξάλειψη παραγόντων και συνθηκών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητα συμβάντα, αλλά και η συστηματική και συνεχής προσπάθεια προώθησης και διαμόρφωσης Κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας που ενθαρρύνει όλο το προσωπικό να φέρεται υπεύθυνα για την προσωπική του ασφάλεια, αλλά και την ασφάλεια των γύρω του, αποτελεί πάγια καθημερινή δέσμευση.

Οι Εταιρίες-Μέλη του Συνδέσμου:

Έτσι, προσδοκούν να πετύχουν την μέγιστη ασφάλεια στη μεταφορά.

Η σημασία που δίνει ο Κλάδος στην ασφάλεια, αποδεικνύεται από την δραστηριότητα που αναπτύσσουν τόσο ο ΣΕΕΠΕ, όσο και οι Εταιρίες–Μέλη του:

Η πρόληψη των ατυχημάτων στον εργασιακό χώρο, αλλά και στους ελληνικούς δρόμους όπου κυκλοφορούν βυτιοφόρα οχήματα των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο για τις Εταιρίες-Μέλη του ΣΕΕΠΕ. Οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται στον τομέα αυτό δεν αφορούν μόνο στην ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων και συνεργατών τους, αλλά και όλων των ανθρώπων που ζουν και κινούνται στις κοινότητες που λειτουργούν.