ΠΟΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ

Α

Στα πρατήρια και τις αποθήκες πωλητών πετρελαίου θέρμανσης

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α’ Φάση: Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (τελική προθεσμία 27/8/2013)

Β’ Φάση: Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων (τελική προθεσμία 27/2/2014)

Γ’ Φάση: λοιπή Ελληνική Επικράτεια (τελική προθεσμία 27/8/2014)

Από το σύνολο των 5.062 Πρατηρίων το 98% έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του συστήματος και το 94% έχει συνδεθεί και μεταδίδει τα δεδομένα στη ΓΓΠΣ.
Από τους 250 Πωλητές Πετρελαίου Θέρμανσης, η εκτίμηση είναι ότι 175 έχουν εγκαταστήσει το σύστημα και 25 είναι στη φάση εγκατάστασης. Τελική προθεσμία ήταν η 15/10/2014.

Β

Στις φορολογικές αποθήκες – εγκαταστάσεις
πετρελαιοειδών

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Μάιος 2015 Εγκατάσταση των συστημάτων σε ποσοστό 40% στο σύνολο των δεξαμενών.

2. Μάιος 2016 Ολοκλήρωση της εγκατάστασης των συστημάτων.

Οι Εταιρίες-Μέλη του Συνδέσμου έχουν ολοκληρώσει πλήρως την εγκατάσταση των συστημάτων από τον Μάϊο 2016.

Γ

Στις φορολογικές αποθήκες – σταθμοί
ανεφοδιασμού αεροσκαφών

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το παραπάνω χρονοπρόγραμμα για τις Φορολογικές Αποθήκες ισχύει και για τους Σταθμούς Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών στα αεροδρόμια, με τη διαφορά ότι οι Σταθμοί Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών και γενικά η διακίνηση αεροπορικών καυσίμων παρουσιάζουν σημαντικές ιδιαιτερότητες / διαφορές από τις Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών.

Οι ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα ανεπτύχθησαν έγκαιρα στις αρμόδιες Υπηρεσίες και επισημάνθηκε ότι, μέχρι να διευκρινισθεί το όλο θέμα, οι Εταιρίες Εμπορίας δεν μπορούν να προχωρήσουν σε σχετικές εργασίες ή δεσμεύσεις / δαπάνες στους Σταθμούς Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών.

Συνεπώς, θεωρείται επιβεβλημένο ο χρόνος έναρξης εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων να υπολογίζεται από την έκδοση της αναγκαίας τροποποιητικής ΚΥΑ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ

Α

Στα πρατήρια και τις αποθήκες πωλητών
πετρελαίου θέρμανσης

Για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος εισροών – εκροών σε όλα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων, είναι επιτακτική ανάγκη αφενός μεν να επιλυθούν τα κατωτέρω σημαντικά προβλήματα και αφετέρου να ολοκληρωθούν δράσεις και διαδικασίες για τον έλεγχο και χειρισμό των δεδομένων από τη ΓΓΠΣ και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ
 1. Να δημιουργηθεί μηχανισμός πιστοποίησης και ελέγχου των εγκατεστημένων λογισμικών. για να εξασφαλιστεί η πλήρης, ορθή και αδιάβλητη λειτουργία του συστήματος.
 2. Η εφαρμογή των φίλτρων (alarms) στην ΓΓΠΣ για έλεγχο σε πραγματικό χρόνο του συστήματος, για περιπτώσεις παραβίασής του, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται διασταύρωση των τιμολογίων αγοράς καυσίμων.
  Καθορισμός διαδικασίας άμεσου – επί τόπου ελέγχου – σε περιπτώσεις ενδείξεων alarm.
 3. Να υπάρχει εγχειρίδιο χρήσης (ανά εγκαταστάτη) το οποίο να κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία και να περιλαμβάνει τη διαδικασία λειτουργίας και οδηγό ελέγχου του συστήματος εισροών – εκροών, ώστε οι ελεγκτικές αρχές να είναι σε θέση να πραγματοποιούν ουσιαστικούς ελέγχους για την ορθή λειτουργία του συστήματος και του λογισμικού του κάθε εγκαταστάτη.
  Σήμερα με την έλλειψη των εγχειριδίων χρήσης δεν υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου.
 4. Να καθορισθεί διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων που καταχωρεί ο Πρατηριούχος κατά την παραλαβή των καυσίμων. Με την υφιστάμενη διαδικασία οι Πρατηριούχοι καταχωρούν μόνοι τους τα στοιχεία της προμηθεύτριας Εταιρίας στο σύστημα και δεν υπάρχει τρόπος διασταύρωσης της ορθότητας αυτών των στοιχείων (το σύστημα δεν είναι αυτοματοποιημένο).
 5. Κρίσιμο σημείο ουσιαστικού ελέγχου της επιβολής του συστήματος θα είναι η εφαρμογή της διάταξης που απαγορεύει στις Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών να εφοδιάζουν δεξαμενές που δεν διαθέτουν τον οριστικό μοναδικό αριθμό ΑΜΔΙΚΑ που αποκτάει κάθε δεξαμενή διασυνδεδεμένη με σύστημα εισροών/εκροών στη ΓΓΠΣ.
  Θα πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθεί διασύνδεση των Εταιριών Εμπορίας με τη ΓΓΠΣ ώστε να γνωστοποιούνται online οι οριστικοί μοναδικοί αριθμοί ΑΜΔIΚΑ κάθε νόμιμης δεξαμενής ώστε να μην εφοδιάζονται δεξαμενές εκτός συστήματος.
 6. Η αλλαγή νομοθετικού πλαισίου του συστήματος εισροών – εκροών στα πρατήρια, προκειμένου να καλυφθούν οι παρατάσεις που έχουν δοθεί προφορικά κατά το παρελθόν, ώστε να μην επιβάλλονται αναδρομικά πρόστιμα.
 7. Πέραν των ανωτέρω, για την ολοκληρωμένη εφαρμογή και αξιοποίηση του συστήματος εισροών – εκροών με ουσιαστικούς ελέγχους για την καταπολέμηση της παρανομίας είναι επιβεβλημένη η άμεση οργανωτική και στελεχιακή ενίσχυση της ΓΓΠΣ / ΑΑΔΕ.
 8. Να προβλεφθεί διαδικασία ώστε τα πληροφοριακά στοιχεία του μητρώου (από τις διευθύνσεις μέχρι και τα στοιχεία των αντλιών με Serial Numbers / ATEX κλπ), να είναι πάντοτε διαθέσιμα προς τροποποίηση χωρίς η αλλαγή αυτών να προϋποθέτει υποβολή αιτήματος στη ΓΓΠΣ, επεξεργασία και απάντηση (μετά από αρκετές ημέρες), από-οριστικοποίηση του πρατηρίου (που συνεπάγεται διακοπή της αποστολής δεδομένων μέχρι την αλλαγή των στοιχείων) και την επανοριστικοποίηση.
Β

Στις φορολογικές αποθήκες – εγκαταστάσεις
πετρελαιοειδών

Σχετική ΚΥΑ: ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014 – ΦΕΚ 1156/Β/07.05.2014

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Για να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει πλήρως το σύστημα εισροών-εκροών – στις Φορολογικές Αποθήκες και τις Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης – είναι απαραίτητο να εξεταστούν και να υλοποιηθούν συγκεκριμένες προτάσεις του Συνδέσμου μας, καθώς και να δοθούν διευκρινήσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος.

Σημειώνεται ότι η ισχύουσα ΚΥΑ, όπως επανειλημμένα έχει επισημανθεί από τον Σύνδεσμο, είναι ανεφάρμοστη στους Σταθμούς Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών λόγω ουσιαστικής διαφοροποίησης των λειτουργικών χαρακτηριστικών τους και ανυπέρβλητων δυσκολιών σε σχέση με αυτά των εγκαταστάσεων της Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Απαιτείται η έκδοση τροποποιητικής ΚΥΑ, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι ειδικές συνθήκες λειτουργίας.

ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ
 1. Να διευκρινισθεί ότι ως «Εγκαταστάτης», κατά την έννοια του άρθρου 8 της ΚΥΑ, μπορεί να είναι η ίδια η Εταιρία κάτοχος της Άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης, θέμα για το οποίο έχουμε λάβει την προφορική διαβεβαίωση στη σύσκεψη με Υπηρεσιακούς Παράγοντες του Υπουργείου της 16/7/2014, χωρίς να έχει ακόμα εκδοθεί σχετική τροποποιητική εγκύκλιος της σχετικής.
  Επίσης θα πρέπει να προσδιορισθούν για όλους τους Εγκαταστάτες, ο τύπος και τα είδη των δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν προς αναγνώρισή τους.
 2. Θα πρέπει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να προσδιορίσει επακριβώς τη διαδικασία χορήγησης του αριθμού μητρώου των δεξαμενών και των μετρητών εκροής, μιας και αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα (άρθρο 12 παρ. 1.1., 2.2, και στις λοιπές παραγράφους της ΚΥΑ όπου αυτά αναφέρονται).
 3. Εταιρίες-Μέλη του Συνδέσμου μας – με ήδη εγκατεστημένα συστήματα και τα οποία λειτουργούν κανονικά – δεν γνωρίζουν ακόμα το είδος, το περιεχόμενο και τον τρόπο αποστολής των συγκεντρωτικών αναφορών που προβλέπονται από την ΚΥΑ (Άρθρο 11 παρ. 1 της προηγούμενης ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο i της ΔΕΦΚΦ Α 5025506 ΕΞ 2015 – ΦΕΚ 2692/Β/11.12.2015).
 4. Για πετρελαιοειδή προϊόντα όπως μαζούτ και χημικά, που διακινούνται κατά μάζα (μετρικούς τόνους) πρέπει να προβλεφθεί η ηλεκτρονική επικοινωνία με την κεντρική υπολογιστική μονάδα των συστημάτων ζύγισης (γεφυροπλάστιγγες κλπ.).
 5. Mε βάση υφιστάμενη ήδη εγκατεστημένη τεχνολογία μέτρησης αποθέματος δεξαμενών (π.χ. σερβομηχανισμοί με δυνατότητα μέτρησης πυκνότητας), η αδιάλειπτη μέτρηση στάθμης, άρα και όγκου διακόπτεται μέχρι να ολοκληρωθεί η μέτρηση της πυκνότητας. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τις ελεγκτικές αρχές που προβλέπονται από την ΚΥΑ.
 6. Η απαίτηση καταγραφής των στοιχείων του/ων τελικού/ών αποδέκτη/ών του παραδιδόμενου καυσίμου στο Δελτίο Εκροής που εκδίδεται από το σύστημα (Άρθρο 12 πα. 2.9 της ΚΥΑ), δεν είναι δυνατή σε όλες τις περιπτώσεις, καθόσον κατά την φόρτωση βυτιοφόρων και την έκδοση του Δελτίου Φόρτωσης (Bill of Lading) π.χ. φορτώσεις σε διυλιστήρια ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, είναι δυνατός μόνο ο προσδιορισμός του κύριου του προϊόντος (εταιρίες πετρελαιοειδών). Επομένως αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατά την έκδοση σχετικών διευκρινιστικών επί του προβλήματος οδηγιών.
 7. Σύμφωνα με το Άρθρο 11 παρ. 2 και το Άρθρο 13, αναμένουμε την έκδοση οδηγιών με το είδος και τις λεπτομέρειες των δεδομένων που θα αποστέλλονται προς τη ΑΑΔΕ. Με δεδομένο το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, ήδη καθίσταται πιεστική η ανάγκη άμεσης έκδοσης των οδηγιών.
 8. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση (+/- 0,5%) του Άρθρου 12 παρ. 4. της ΚΥΑ, να λαμβάνεται υπόψη μόνο στο ισοζύγιο μηνός, διότι από πραγματικά δεδομένα της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τα ημερήσια ισοζύγια είναι δυνατό να δημιουργήσουν εσφαλμένο συμπέρασμα (άλλωστε αυτή είναι και η σημερινή πρακτική από πλευράς Τελωνείων, το ισοζύγιο ελέγχεται με τις μηνιαίες απογραφές).
 9. Να προστεθούν στο Δελτίο Λοιπών Κινήσεων (Άρθρο 12 παρ. 3) παράγραφοι, οι οποίες θα προβλέπουν διαδικασία σχετικά με την:

  Κίνηση Εκκένωσης / Επαναπλήρωσης Δεξαμενής
  , σε περίπτωση ύπαρξης ανάγκης:(α) Καθαρισμού δεξαμενής που θα οδηγήσει αφενός σε δημιουργία ακατάλληλου προϊόντος, π.χ. λάσπη και αφετέρου σε καθαρό προϊόν που θα επανεισαχθεί στην δεξαμενή κατά την επαναπλήρωσή της.

  (β) Διακίνησης (εκροής) του μη αντλήσιμου προϊόντος που παραμένει σε κάθε δεξαμενή χωρίς δυνατότητα άντλησής του ή μετάγγισής του σε κάποια άλλη δεξαμενή με τη βοήθεια των εγκαταστημένων ή φορητών αντλιών της φορολογικής αποθήκης / αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Η εκροή των εν λόγω προϊόντων (π.χ. σε βυτιοφόρο) μέχρι σήμερα γίνεται με φορητά μέσα άντλησης παρουσία των τελωνιακών αρχών και με την αντίστοιχη έκδοση των προβλεπόμενων παραστατικών με την ολοκλήρωση της όλης κίνησης. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας παρουσία των αρχών θα πρέπει να εισάγονται χειροκίνητα στο σύστημα εισροών – εκροών οι διακινηθείσες ποσότητες.

  Κίνηση Εκκένωσης Αγωγού από Καύσιμο
  , για την εκκένωση με φορητά μέσα αγωγών που περιέχουν προϊόντα τα οποία εν συνεχεία είτε θα διακινούνται παρουσία των αρχών με τη βοήθεια βυτιοφόρων με την έκδοση των προβλεπόμενων παραστατικών, είτε θα μεταφέρονται σε κάποια άλλη δεξαμενή της φορολογικής αποθήκης που περιέχει το ίδιο προϊόν. Και σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει παρουσία των αρχών με την ολοκλήρωση της κίνησης να εισάγονται χειροκίνητα οι διακινηθείσες ποσότητες στο σύστημα εισροών – εκροών.

  Κίνηση Ογκομέτρησης Μετρητών
  για τον ογκομετρικό έλεγχο των μετρητών (proving), όταν ο έλεγχος γίνεται με επιστροφή του προϊόντος σε δεξαμενή.
  Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω κινήσεις συμβαίνουν συχνά στις φορολογικές αποθήκες – αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, είτε λόγω αλλαγής προϊόντος αποθήκευσης σε κάποια δεξαμενή, είτε λόγω ανάγκης συντήρησής της, είτε λόγω κάποιου προβλήματος σε κάποιο αγωγό.

 10. Να προστεθεί πρόβλεψη για την αντικατάσταση ή συντήρηση των ηλεκτρονικών ελεγκτών του υποσυστήματος εκροών, προκειμένου να είναι δικαιολογημένη η αλλαγή ένδειξης του αθροιστή τους (totalizer).
 11. Η αλλαγή προϊόντος δεξαμενής να φαίνεται στα δελτία ισοζυγίων. Προτείνεται το δελτίο ισοζυγίου να καταγράφει τα στοιχεία ανά δεξαμενή και προϊόν, ώστε εάν έχει γίνει αλλαγή προϊόντος σε δεξαμενή, να υπάρχουν δύο διαφορετικές καταγραφές με διαφορετικό προϊόν για την ίδια δεξαμενή.
Γ

Στις φορολογικές αποθήκες – σταθμοί
ανεφοδιασμού αεροσκαφών

Σχετική ΚΥΑ: ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014 – ΦΕΚ 1156/Β/07.05.2014

Μετά την έκδοση της ανωτέρω ΚΥΑ ο Σύνδεσμός μας, με συναντήσεις και επιστολές του προς τα συναρμόδια Υπουργεία, επεσήμανε τις δυσκολίες εφαρμογής των απαιτήσεων της συγκεκριμένης ΚΥΑ και περιέγραψε αναλυτικά τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας των Σταθμών Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών.

Επισημάνθηκε ότι ο κύριος στόχος της ανωτέρω ΚΥΑ είναι η σύγκριση των εξερχόμενων ποσοτήτων από τους μετρητές εκροής καυσίμων με τις αντίστοιχες εξερχόμενες ποσότητες καυσίμων από τις δεξαμενές κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης σε πραγματικό χρόνο.

Ο παραπάνω στόχος βρίσκει εφαρμογή στις φορολογικές αποθήκες των Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών, όπου η εξαγωγή των καυσίμων γίνεται μέσω αγωγών ή με φόρτωση βυτιοφόρων από σταθερούς μετρητές και οι ποσότητες και οι τελικοί αποδέκτες είναι εκ των προτέρων γνωστοί.

Στην περίπτωση όμως των φορολογικών αποθηκών των Σταθμών Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών η επίτευξη του ανωτέρω στόχου συναντά ανυπέρβλητες δυσκολίες.

Οι ποσότητες προς πώληση φορτώνονται από σταθερές δεξαμενές σε ανεφοδιαστικά οχήματα (που ουσιαστικά λειτουργούν ως κινητές/ενδιάμεσες αποθήκες) για παραδόσεις – μέσω του μετρητή του οχήματος – σε αεροσκάφη (τελικούς αποδέκτες) που δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων. Οι ποσότητες που παραδίδονται καθορίζονται από τον Κυβερνήτη του αεροσκάφους την ώρα της παράδοσης.

Στο τέλος κάθε μέρας, πάντα υπάρχει υπόλοιπο αποθέματος στα ανεφοδιαστικά οχήματα. Έτσι, δεν είναι δυνατή η σύγκριση των εξερχόμενων ποσοτήτων από τις σταθερές δεξαμενές με τις αντίστοιχες εξερχόμενες ποσότητες καυσίμων (από τα ανεφοδιαστικά οχήματα) κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης σε πραγματικό χρόνο.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το σύστημα εισροών – εκροών, με αυτή τη μορφή, δεν έχει εφαρμοστεί σε κανένα από τα Διεθνή ευρωπαϊκά αεροδρόμια που γνωρίζουμε.

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, οι Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών ενημέρωσαν τις αρμόδιες Υπηρεσίες ότι, μέχρι να διευκρινισθεί το όλο θέμα, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε σχετικές εργασίες ή δεσμεύσεις στους Σταθμούς Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών και ότι θεωρείται επιβεβλημένο ο χρόνος έναρξης εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων να υπολογίζεται από την έκδοση της αναγκαίας τροποποιητικής ΚΥΑ.