ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Εισαγωγή

Οι δραστηριότητες του ΣΕΕΠΕ, μέσω κυρίως της λειτουργίας των Επιτροπών του, περιλαμβάνουν συναντήσεις, τηλεδιασκέψεις ή/και ηλεκτρονική αλληλογραφία, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου του ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο της προληπτικής ενημέρωσης των προσώπων που συμμετέχουν ως μέλη των Επιτροπών του Συνδέσμου και έχουν οριστεί από τις εταιρίες τους, ο σύντομος αυτός Οδηγός, σκοπό έχει να υπενθυμίσει ορισμένες βασικές αρχές του Δικαίου του Ανταγωνισμού και να επιστήσει την προσοχή στην αποφυγή συμπεριφορών που ενδεχομένως θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως αντίθετες προς τους κανόνες αυτούς.

Τα μέλη των Επιτροπών οφείλουν να έχουν υπόψη τους, κατά την άσκηση του έργου τους ότι, ο Σύνδεσμος και τα Μέλη του δίνουν προτεραιότητα στην τήρηση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Ο παρών Οδηγός δεν είναι εξαντλητικός και δεν καλύπτει κάθε κατάσταση που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσετε στο περιβάλλον και κατά τις δραστηριότητες του Συνδέσμου. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας συστήνουμε να συμβουλεύεστε, συμπληρωματικά προς το παρόν κείμενο, τον Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς του ΣΕΕΠΕ, τον Οδηγό για Ενώσεις Επιχειρήσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού (www.epant.gr/Pages/GeneralSearch), και, ασφαλώς, τον Νομικό Σύμβουλο των εταιριών σας ή/και την Επιτροπή Νομικών του Συνδέσμου.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ (DO’s and DONT’s)

Συμπεριφορές που πρέπει να αποφεύγονται (DONT’S)

Μην συζητάτε ή ανταλλάσσετε πληροφορίες των οποίων η ανταλλαγή απαγορεύεται από το δίκαιο ανταγωνισμού, είτε αυτές αναφέρονται σε δραστηριότητες των εταιριών σας στην εσωτερική αγορά, είτε στο εξωτερικό. Αυτές οι πληροφορίες ενδεικτικά αφορούν:

Τιμές και διαφοροποιήσεις της αγοράς, περιθώρια κέρδους, εκπτώσεις, προσαυξήσεις, δάνεια, όρους πίστωσης, προμήθειες, μεταβολές στις τιμές ή τους όρους αγοράς προϊόντος περιλαμβανομένης και της μεταπώλησης. Κόστη, ικανότητα παραγωγής, αποθηκευτικούς χώρους, μεταφορικό έργο, πωλήσεις, στρατηγικό σχεδιασμό σχετικά με την παραγωγή, διανομή, το μεταφορικό έργο, τον σχεδιασμό και την προώθηση προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού σχεδιασμού για προώθηση του προϊόντος σε νέους πελάτες ή νέες αγορές. Μισθολογική πολιτική και στοιχεία αμοιβών εργαζομένων. Προσφορές της εταιρίας σε προσκλήσεις ενδιαφέροντος για παραγωγή προϊόντος ή έργου. Στοιχεία πελατών ή προμηθευτών. Ενεργούς ή πιθανούς προμηθευτές ή πελάτες ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες με την επιχείρησή σας. Επενδύσεις, Εκποίηση Περιουσιακών Στοιχείων και Επενδυτικά Σχέδια (π.χ. κλείσιμο εγκαταστάσεων, ανάλωση και διάθεση της παραγωγής, τα σχέδια περί επέκτασης της εταιρίας σε νέους πελάτες ή αγορές, τα σχέδια της εταιρίας περί εξόδου από μία αγορά), εκτός και αν αυτές οι πληροφορίες είναι στη διάθεση του κοινού.

Μην συζητάτε/αποφασίζετε/προτείνετε ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλεισμό ανταγωνιστών, πελατών, προμηθευτών. Πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού.

Καλές Πρακτικές (DO’s)

Πριν τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε συνάντηση του ΣΕΕΠΕ ή άλλη δραστηριότητα στο πλαίσιο της ιδιότητάς σας ως μέλους Επιτροπής, σιγουρευτείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τον παρόντα Οδηγό, τον Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς του ΣΕΕΠΕ, τον Οδηγό για Ενώσεις Επιχειρήσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού (www.epant.gr/Pages/GeneralSearch).

Σιγουρευτείτε ότι τα θέματα της Επιτροπής προς συζήτηση έχουν διανεμηθεί στους συμμετέχοντες στην πρόσκληση ημερήσια διάταξη (Agenda).

Η συζήτηση κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα θέματα που έχουν προηγουμένως διανεμηθεί στους ενδιαφερομένους, ενώ τυχόν άλλα θέματα θα πρέπει να καταγράφονται και αυτά στα Πρακτικά που τηρούνται.

Αν η συζήτηση ή οι ενέργειες εκτραπούν σε ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών, να επιμείνετε αυτές οι συζητήσεις να σταματήσουν.

Σιγουρευτείτε ότι στις συσκέψεις των Επιτροπών, είναι παρόν ένα μέλος της γραμματείας του ΣΕΕΠΕ, το οποίο θα τηρεί τα πρακτικά.

Πριν τη συνάντηση – ή κατά τη διάρκεια αυτής – συμβουλευτείτε τον Νομικό Σύμβουλο της εταιρίας σας, αν έχετε κάποια ερώτηση/απορία σχετικά με το δίκαιο ανταγωνισμού.

Σιγουρευτείτε ότι τα πρακτικά της συνάντησης και τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα των θεμάτων που συζητήθηκαν απεικονίζουν όσα έλαβαν χώρα στη συζήτηση. Αν η συζήτηση ή οι ενέργειες αφορούν ευαίσθητες πληροφορίες, να επιμείνετε αυτές οι συζητήσεις να σταματήσουν.

Σε κοινωνικές εκδηλώσεις, συναντήσεις με τις Αρχές κλπ., στις οποίες λαμβάνετε μέρος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΣΕΕΠΕ, φροντίστε να ακολουθείτε τα ίδια πρότυπα συμπεριφοράς.

Να είστε ευαισθητοποιημένοι και σε εγρήγορση κατά τις κοινωνικές επαφές με τους ανταγωνιστές σας.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, παρακαλείστε να απευθύνεστε στην Επιτροπή Νομικών του Συνδέσμου ή/και στον Νομικό Σύμβουλο της Εταιρίας που σας έχει ορίσει.

Φεβρουάριος 2018