Η επιτροπή Πετρελαϊκής Πολιτικής χαράσσει τη γενικότερη στρατηγική του Συνδέσμου και είναι ο θεματοφύλακας των αρχών και των διαδικασιών λειτουργίας του.

Επιλαμβάνεται όλων των Θεσμικών Θεμάτων που αφορούν σε Νομοθεσία, Αγορανομικές Διατάξεις, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, κλπ. (αιτήματα, τροποποιήσεις, αποκρίσεις, κ.α.), καταγράφει και εγκρίνει τις θέσεις του Συνδέσμου.

Εξετάζει και εγκρίνει τις πρακτικές που έχουν σχέση με:

Η επιτροπή Πετρελαϊκής Πολιτικής απαρτίζεται από Στελέχη των Εταιριών-μελών ρητά εξουσιοδοτημένα, από το Διοικητικό τους Συμβούλιο, να λαμβάνουν αποφάσεις.

Συντονιστές της επιτροπής είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.