1. Κάθε μέλος σέβεται το ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο και το Καταστατικό του Συνδέσμου. Εκπληρώνει δε με συνέπεια τις σχετικές υποχρεώσεις του, εφαρμόζοντας τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
 2. Κάθε μέλος οφείλει να συμβάλλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς που οδηγεί σε στρεβλώσεις της αγοράς και ζημιώνει την υγιή επιχειρηματικότητα και το κοινωνικό σύνολο.
 3. Κάθε μέλος οφείλει να αποφεύγει ενέργειες που είναι αντίθετες με το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού ή που συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό.
 4. Κατά την επιδίωξη των καταστατικών σκοπών του Συνδέσμου και τη συμμετοχή στις δράσεις του Συνδέσμου, κάθε μέλος οφείλει να σέβεται τις αρχές και τους κανόνες για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων τους, προσωπικού χαρακτήρα.
 5. Κάθε μέλος οφείλει να παρέχει ειλικρινή ενημέρωση και πληροφόρηση σε κάθε μορφής επικοινωνίας του σε όσους συναλλάσσονται με αυτό και να σέβεται τα δικαιώματα του καταναλωτή για παροχή ασφαλών, ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές.
 6. Κάθε μέλος οφείλει να σέβεται το περιβάλλον ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις των δράσεών του σε αυτό, να εφαρμόζει μέτρα πρόληψης καταστροφών, να προωθεί ενεργά την ανακύκλωση, να συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, ως και να εφαρμόζει όλους τους κανόνες ασφαλείας σύμφωνα με τους κείμενους νόμους και αρχές που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας.
 7. Τα μέλη οφείλουν να τηρούν τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών τόσο έναντι αλλήλων, όσο και στις σχέσεις τους προς τις Δημόσιες Αρχές, αλλά και άλλους κοινωνικούς εταίρους και επαγγελματικούς φορείς.
 8. Αναφορικά με τα θεσμικά θέματα που κατά καιρούς απασχολούν τον Σύνδεσμο, τα μέλη θα εξαντλούν κάθε προσπάθεια για τη διατύπωση ενιαίας θέσεως. Σε διαφορετική περίπτωση, θα σημειώνονται και οι διαφορετικές απόψεις των μειοψηφούντων, εφ’ όσον το επιθυμούν.
 9. Τα μέλη οφείλουν να εκφράζουν θέσεις στα θεσμικά ζητήματα του κλάδου με γνώμονα τα επιχειρηματικά ήθη και τις αρχές της υγιούς λειτουργίας της αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού. Οι θέσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα γενικότερα συμφέροντα του κλάδου και της αγοράς και όχι το στενό και βραχυχρόνιο συμφέρον της εταιρίας που εκπροσωπούν.
 10. Οι θέσεις του Συνδέσμου θα πρέπει να είναι σαφείς ώστε να μην επιδέχονται παρεξηγήσεις και παρερμηνείες. Τα μέλη που ασκούν την διοίκηση του Συνδέσμου και η Διεύθυνσή του και οι εν γένει εκπρόσωποί του θα πρέπει να εκφράζουν προς τις Αρχές και τους τρίτους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις θέσεις του Συνδέσμου, ώστε να αποφεύγονται παρεξηγήσεις και παρερμηνείες ως προς την αληθή βούληση των υπολοίπων μελών.
 11. Τα μέλη που ασκούν την διοίκηση του Συνδέσμου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητά τους αυτή για την εξυπηρέτηση συμφερόντων των εταιριών τους. Σε συναντήσεις του Συνδέσμου με δημόσιους φορείς, τα μέλη του Συνδέσμου οφείλουν να συζητούν αποκλειστικά θέματα που αφορούν τον Σύνδεσμο ως σύνολο.
 12. Προκειμένου για θέματα που δεν έχουν συζητηθεί στον Σύνδεσμο ή για τα οποία ο Σύνδεσμος δεν έχει καταλήξει σε επίσημη θέση, σε επαφές τους με τρίτους, τα μέλη του Συνδέσμου, και ιδίως εκείνα που ασκούν την διοίκησή του, οφείλουν να διευκρινίζουν ότι οι θέσεις τους είναι προσωπικές.
 13. Κάθε μέλος θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να αποφεύγει ενέργειες ή δηλώσεις που θα μπορούσαν να εκθέσουν τον Σύνδεσμο έναντι των τρίτων.

Φεβρουάριος 2018