ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Σωματείου με την επωνυμία
“Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΣΤΑΣΗ

Ιδρύεται στην Αθήνα Σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος». 

Για τις διεθνείς του παραστάσεις, η επωνυμία του είναι στην Αγγλική “Hellenic Petroleum Marketing Companies Association”. 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Σωματείο μπορεί να καθιερώνει δικό του διακριτικό τίτλο, έμβλημα,  σφραγίδα, ονόματα χώρου διαδικτύου (domain name) και ηλεκτρονικές διευθύνσεις.     

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΕΔΡΑ

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα. Η δραστηριότητα του Σωματείου ασκείται σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Σωματείο μπορεί να ιδρύσει παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. 

Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα που φέρει την επωνυμία και το έτος ίδρυσής του.  

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Σωματείου καθορίζεται αορίστου χρόνουΤο Σωματείο θα διαλύεται, πέραν των περιπτώσεων που ορίζει ο Νόμος, και σε κάθε περίπτωση που αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση, κατά την διαδικασία του άρθρου 23 του παρόντος.  

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο δεν επιδιώκει σκοπούς εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς ούτε αποβλέπει στο να δημιουργήσει ή υποκρύψει οποιαδήποτε μορφή «τραστ» ή εμπορικής κοινοπραξίας με οποιοδήποτε τρόπο, τα δε μέλη του διατηρούν πλήρως την απόλυτη εμπορική ελευθερία και ανεξαρτησία τους. 

Σκοποί του Σωματείου είναι : 

α) Η παρουσίαση των προβλημάτων των μελών του ενώπιον των αρμοδίων Αρχών ή Οργανισμών του Ελληνικού Κράτους ή της Ε.Ε. καθώς και άλλων εν γένει Διεθνών Οργανισμών και η προώθηση των ενδεδειγμένων λύσεων όπως επίσης και η συνεργασία μετά των ανωτέρω επί παντός θέματος το οποίον ενδιαφέρει τα μέλη του Σωματείου.  

β) Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται γενικά από την διακίνηση πετρελαιοειδών και η προσπάθεια επίλυσής τους με επαφές με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες.  

γ) Η μελέτη και προβολή θεμάτων τα οποία ενδιαφέρουν την διύλιση, εξόρυξη,  εμπορία και διακίνηση πετρελαιοειδών και συνδέονται με τις επιδιώξεις του Σωματείου, οι οποίες ορίζονται με το παρόν. 

δ) Η συμβολή σε κάθε προσπάθεια για την εμπέδωση της λειτουργίας των κανόνων της νομιμότητας και του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά των πετρελαιοειδών. 

ε)  Η συμμετοχή σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις, οι οποίες σχετίζονται με την διύλιση, εξόρυξη και εμπορία πετρελαιοειδών που ασκείται στην Ελλάδα, καθώς και κάθε γενικότερη δραστηριότητα, η οποία συνδέεται με την επίτευξη των σκοπών που επιδιώκει το Σωματείο. Αποκλείεται πάντως η επιδίωξη πολιτικών σκοπών ή η συνδρομή σε πολιτικές οργανώσεις, με εκδηλώσεις ή παροχές έμμεσα ή άμεσα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επί τιμή. 

 1. Οι ιδρυτές του Σωματείου είναι αυτοδίκαια μέλη του.
 2. Επιχειρήσεις άσκησης εμπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών στην Ελλάδα, οι οποίες λειτουργούν με τη μορφή νομικού προσώπου και μάλιστα ανώνυμης εταιρείας ή άλλης αντίστοιχης μορφής κατά το δίκαιο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να γίνονται τακτικά μέλη του Σωματείου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης μετά την υποβολή σχετικής αίτησης και τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από το άρθρο 6 του παρόντος.  Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για να έχει  ένα νομικό πρόσωπο την ιδιότητα του τακτικού μέλους του Σωματείου είναι να έχει σε ισχύ μία τουλάχιστον από τις άδειες εμπορίας του άρθρου 6  του Ν. 3054/2002, όπως εκάστοτε ισχύει ή του νόμου ο οποίος θα τον αντικαταστήσει στο μέλλον, για τον εφοδιασμό της  αγοράς με πετρελαιοειδή προϊόντα, καθώς και να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την κατοχή και διατήρηση της άδειας αυτής για  τις κάτωθι  κατηγορίες πετρελαιοειδών προϊόντων:(α) υγρά καύσιμα σε όλη τη χώρα, ή(β) υγραέρια ή(γ) καύσιμα ναυτιλίας ή αεροπορίας ή(δ) άσφαλτος
 3. Τα τακτικά μέλη εκπροσωπούνται από ένα φυσικό πρόσωπο, ειδικά εξουσιοδοτημένο, το οποίο μπορεί να εναλλάσσεται με άλλο ειδικά  εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο. Νομικό πρόσωπο-μέλος του Σωματείου δεν μπορεί να εκπροσωπείται από φυσικό πρόσωπο για όσο διάστημα αυτό έχει αμετάκλητα καταδικαστεί σε ολική αποστέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
 4. Μέλη επί τιμή του Σωματείου μπορούν επίσης να γίνονται, φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν αποδεδειγμένα ιδιάζουσες γνώσεις σχετικές με την εμπορία και διακίνηση των πετρελαιοειδών στην Ελλάδα ή μέλη του προσωπικού των ως άνω επιχειρήσεων κατόπιν υποδείξεως των τελευταίων. Κάθε εταιρεία-μέλος μπορεί να υποδεικνύει ένα τέτοιο μέλος εκ των στελεχών του προσωπικού της. Τα μέλη της παρούσας παραγράφου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και για τους ιδρυτές, εφόσον είναι μέλη επί τιμή.  

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

 1. Όποια Εταιρία επιθυμεί να γίνει μέλος του Σωματείου υποβάλλει σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.  Εάν πρόκειται για επιχείρηση εμπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών απ’ αυτές που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5, στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά η κατηγορία (ή οι κατηγορίες) των αδειών εμπορίας που κατέχει βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και βρίσκονται σε ισχύ. Η επιχείρηση υποχρεούται να συνυποβάλλει με την αίτηση βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκαν οι άδειες εμπορίας. Σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία δεν χορηγήσει την προαναφερθείσα βεβαίωση, η επιχείρηση θα συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τους νομίμους εκπροσώπους της, με το αυτό περιεχόμενο, ήτοι ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκαν οι άδειες εμπορίας.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει την αίτηση, κατά το τυπικό αυτής μέρος, δηλαδή εάν περιέχει όλα τα παραπάνω απαιτούμενα στοιχεία και συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα, για να διαπιστώσει τη συνδρομή των όρων και των προϋποθέσεων του νόμου και του παρόντος καταστατικού.  Χωρίς τη συνδρομή τούτων των τυπικών όρων και προϋποθέσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίπτει την αίτηση. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει τη συνδρομή των ως άνω όρων και  προϋποθέσεων,  εισάγει το θέμα στη Γενική Συνέλευση για κατ’ ουσία λήψη απόφασης.
 3. Το θέμα εισάγεται για λήψη απόφασης στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου που συγκαλείται προς τούτο αφού περάσουν τουλάχιστον δύο μήνες  από την υποβολή της αίτησης.
 4. Για την αποδοχή αίτησης για είσοδο νέου τακτικού μέλους αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με την πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στη Γενική Συνέλευση μελών. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης γνωστοποιείται στο υποψήφιο μέλος με επιστολή, με την οποία ενημερώνεται για την σχετική απόφαση και, σε περίπτωση αποδοχής της αίτησής του, για τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο. Εάν η αίτηση γίνει δεκτή το υποψήφιο μέλος θα καταβάλει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000)  ΕΥΡΩ ως δικαίωμα εγγραφής, προκειμένου να καταστεί πλήρες μέλος. Το εν λόγω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη επί τιμή δεν υποχρεούνται στην καταβολή δικαιώματος εγγραφής. Εάν η αίτηση απορριφθεί, επιστρέφονται αμέσως τα συνοδεύοντα την αίτηση έγγραφα ή άλλα στοιχεία. Νέα αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί από το ίδιο πρόσωπο πριν περάσουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες από τότε που έγινε οριστική η απορριπτική απόφαση.
 5. Το νέο τακτικό μέλος του Συνδέσμου αποκτά δικαίωμα ψήφου μετά την σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποδέχεται την αίτηση για είσοδό του στο Σύνδεσμο και την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και της αναλογούσας στο μέλος αυτό συνδρομής.
 6. Ειδικά για την περίπτωση νέων εταιρειών που προέκυψαν από συγχώνευση ή μετασχηματισμό εταιρειών που είναι ήδη μέλη του Σωματείου, αυτές υποβάλλουν αίτηση για να γίνουν δεκτές ως μέλη του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο κατ’ εξαίρεση για την περίπτωση αυτή αποφασίζει για την αποδοχή ή μη του υποψήφιου μέλους απευθείας. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει από τη λήψη της και κοινοποιείται στην αιτούσα εταιρεία, αποστελλόμενη σε αυτήν με απόδειξη παραλαβής μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της απόφασης. Κατά της απορριπτικής της αιτήσεως απόφασης μπορεί να ασκηθεί από την αιτούσα εταιρεία ένσταση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Η ένσταση κατατίθεται, με απόδειξη παραλαβής, στη Γραμματεία του Σωματείου μέσα σε τριάντα ημέρες, από την κοινοποίηση της απόφασης. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται οριστική μετά την πάροδο της προθεσμίας για υποβολή ένστασης ή από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εάν υποβληθεί ένσταση, έκτοτε δε επέρχονται τα αποτελέσματά της. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισχύει από τη λήψη της και κοινοποιείται στην αιτούσα εταιρεία. 
 7. Όποιο φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να γίνει μέλος επί τιμή του Σωματείου υποβάλλει σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επί της αποδοχής της αιτήσεως με ομόφωνη απόφασή του.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Μέλος του Σωματείου αποβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και με την απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων από τους παρόντες στη Γενική Συνέλευση ψήφων για τους εξής λόγους: α)  εάν έπαυσε να εκπληρώνει τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος, β) εάν καθυστερεί την πληρωμή των συνδρομών ή ειδικών εισφορών πέραν των τριών (3) μηνών από την προβλεπόμενη σχετικά ημερομηνία.  Στην τελευταία αυτή περίπτωση δίνεται η δυνατότητα στο αποβληθέν μέλος να επανέλθει αυτοδικαίως στο Σωματείο εφόσον εξοφλήσει τις καθυστερούμενες οφειλές του εντός έξι μηνών από την αποβολή του και διαπιστωθεί τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν έχει αποβληθεί στο παρελθόν για τον ίδιο λόγο. Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω μέλος δεν θα υποχρεούται σε εκ νέου καταβολή του δικαιώματος εγγραφής, γ) για άσκηση δραστηριότητας που αντιτίθεται στους σκοπούς του Σωματείου, δ) για παύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον κλάδο των πετρελαιοειδών προϊόντων για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, ε) για παραβίαση οποιασδήποτε από τις αρχές που περιέχονται στον Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς ο οποίος ψηφίζεται από τη Γενική Συνέλευση και στ) για μη συμμετοχή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% στις συσκέψεις και εργασίες των Επιτροπών που τυχόν συστήνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και των οποίων είναι μέλος. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ισχύει από τη λήψη της και κοινοποιείται στο αποβληθέν μέλος.  
 2. Τρία τουλάχιστον μέλη του Σωματείου δικαιούνται να ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους, η οποία απευθύνεται προς τη Γενική Συνέλευση, περιέχει ειδικά τους λόγους και εγχειρίζεται με απόδειξη παραλαβής της στη Γραμματεία του Σωματείου, την αποβολή κάποιου μέλους για τους αναφερόμενους ανωτέρω λόγους. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης προκειμένου να αποφασίσει την αποδοχή ή απόρριψη της σχετικής αίτησης για αποβολή. Δεν μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση αποβολής κατά του ιδίου μέλους, πριν περάσει ένα  έτος από τότε που κατέστη οριστική η απόφαση η οποία απέρριψε αίτηση αποβολής αυτού, εκτός εάν στηρίζεται σε νέους λόγους. 
 3. Το αποβληθέν μέλος υποχρεούται να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον Σύνδεσμο, οι οποίες γεννήθηκαν μέσα στο λογιστικό έτος στο οποίο κατέστη οριστική η απόφαση για την αποβολή. Δεν υποχρεούται μόνο να καταβάλει έκτακτες εισφορές οι οποίες αποφασίστηκαν μετά την οριστική του αποβολή. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο, μετά την υποβολή έγγραφης δήλωσης γι’ αυτό, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η δήλωση πρέπει να υποβάλλεται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Το τακτικό μέλος που αποχωρεί υποχρεούται να καταβάλει τη συνδρομή για ολόκληρο το λογιστικό έτος κατά το οποίο έγινε η αποχώρηση, καθώς και κάθε έκτακτη εισφορά που πρέπει να πληρωθεί το ίδιο το έτος. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ

Μέλη του Σωματείου τα οποία αποχώρησαν ή αποβλήθηκαν, καθώς και οι αποβληθέντες ή αποχωρήσαντες εκπρόσωποί τους, καμία αξίωση δεν έχουν κατά του Σωματείου για αποζημίωσή τους.  

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ

Μέλος που αποχώρησε ή αποβλήθηκε από το Σωματείο δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση εκ νέου εισόδου του στο Σωματείο, πριν από το τέλος του αμέσως επόμενου λογιστικού έτους από το λογιστικό έτος, κατά το οποίο έγινε η αποχώρηση ή αποβολή, με την εξαίρεση των στην παράγραφο 1 (β) του άρθρου 7 του παρόντος οριζομένων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11ο

 1. Για την αντιμετώπιση των εξόδων του Σωματείου, τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή. Η συνδρομή είναι ανεξάρτητη από το ποσό της εγγραφής που υποχρεούνται να καταβάλουν τα προσερχόμενα στο Σωματείο νέα μέλη προκειμένου να γίνουν δεκτά. Εντός του Νοεμβρίου κάθε έτους το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον προϋπολογισμό δαπανών του επομένου λογιστικού έτους και καθορίζει τη συνδρομή που πρέπει να καταβάλλουν τα μέλη. Η συνδρομή καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη εντός του πρώτου 15θημέρου του Ιανουαρίου, η δεύτερη εντός του  Μαΐου και η τρίτη εντός του Σεπτεμβρίου εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Η συνδρομή καθορίζεται από το ύψος του προϋπολογισμού δαπανών.  Το εν λόγω ποσό θα κατανέμεται ισοπόσως στα τακτικά μέλη. Τα μέλη επί τιμή δεν καταβάλλουν συνδρομή.  
 2. Κάθε λογιστικό έτος θεωρείται ως πλήρες έτος και το σύνολο της συνδρομής του έτους καταβάλλεται από κάθε μέλος, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο χρόνος αποχώρησης ή τυχόν αποβολής. Μέλη που εγγράφηκαν κατά το τελευταίο τετράμηνο του λογιστικού έτους υποχρεούνται να καταβάλουν μόνο το μισό της συνδρομής για το έτος αυτό. 
 3. Έκτακτες εισφορές μπορεί να επιβληθούν στα μέλη μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των εκπροσωπουμένων από τους παρόντες στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής.            
 4. Μέλη τα οποία καθυστερούν, πέραν της ημερομηνίας που ορίζεται για εξόφληση, την πληρωμή της συνδρομής που καθορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ή των έκτακτων εισφορών που επιβλήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση, δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στις Συνελεύσεις.
 5. Εκτός από τα ποσά της εγγραφής νέων μελών και των ετησίων συνδρομών των μελών, το Σωματείο έχει επίσης ως πόρους του, τα έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του, δωρεές, επιχορηγήσεις (χορηγίες), κληρονομιές, κληροδοσίες και γενικά κάθε άλλο έσοδο προερχόμενο από νόμιμη αιτία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΟΡΓΑΝΑ

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Το Σωματείο διοικείται και εκπροσωπείται από εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Με απόφαση των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διορίζεται ως μη αιρετό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο εκάστοτε κατέχων θέση Γενικού Διευθυντή του Σωματείου, εφόσον βεβαίως τέτοια θέση έχει θεσπιστεί από τη Γενική Συνέλευση, οπότε σε αυτή την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί και εκπροσωπεί το Σωματείο είναι επταμελές. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, αρχίζει δε την 1η Φεβρουαρίου και λήγει την 31η Ιανουαρίου του μεθεπόμενου έτους
 2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει εκλεγεί μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του έτους έναρξης της νέας θητείας του, η θητεία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται για τρεις μήνες
 3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν εκλέχτηκε μετά την 1η Φεβρουαρίου του έτους κατά το οποίο θα άρχιζε η διετής θητεία του, λήγει την 31η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο θα έληγε η διετής θητεία του εάν αυτή είχε αρχίσει κανονικά την 1η Φεβρουαρίου, οπότε στην περίπτωση αυτή η θητεία του καθίσταται συντομότερη από διετή.
 4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται απεριόριστα και δεν εισπράττουν αμοιβή. 
 5. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να εκλεγούν τα μέλη επί τιμή του Σωματείου του άρθρου 5 παρ. 4 του παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τα έξι αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από ενιαίο κατάλογο υποψηφίων. Η προτίμηση δηλώνεται με τη θέση μέχρι 6 σταυρών μπροστά από τα ονόματα των αντίστοιχων υποψηφίων. Εκλέγονται εκείνοι, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι αμέσως τρεις επόμενοι είναι αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων από τους υποψηφίους, κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η εκλογή όλων των ισοψηφισάντων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ τους και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση που υπάρξει ισοψηφία και κατά την επαναληπτική ψηφοφορία, θα γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας.  Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή τριών υποψηφίων για την εκλογή των αναπληρωματικών μόνο μελών, η ψηφοφορία δεν επαναλαμβάνεται αλλά για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Κατά τα λοιπά ο τρόπος διεξαγωγής και οι λεπτομέρειες της ψηφοφορίας αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει ως επόπτη ένα από τα μέλη του εκτός του Προέδρου.
 3. Μετά τη συγκέντρωση των ψήφων, ο Επόπτης προβαίνει παρουσία της Γενικής Συνέλευσης στη διαλογή και στην καταμέτρηση αυτών. Εάν σε κάποιο ψηφοδέλτιο δεν περιέχεται σταυρός προτίμησης, η ψήφος θεωρείται λευκή και δεν υπολογίζεται υπέρ κανενός. Εάν σε κάποιο ψηφοδέλτιο περιέχονται περισσότεροι σταυροί προτίμησης, σε σχέση με τον αριθμό των προς εκλογή προσώπων, το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο και δεν καταλογίζεται υπέρ κανενός. Μετά την καταμέτρηση των έγκυρων ψήφων ο Επόπτης της ψηφοφορίας ανακοινώνει το αποτέλεσμά της και, αν συντρέχει περίπτωση, τη διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας ή κλήρωσης. Οι επαναληπτικές ψηφοφορίες γίνονται με τον ίδιο τρόπο όπως και η πρώτη, μετά τη λήξη τους δε ο Επόπτης ανακοινώνει το τελικό αποτέλεσμα.
 4. Αμέσως μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται για να συγκροτηθεί σε σώμα προβαίνοντας στην  εκλογή μεταξύ των μελών του, του Προέδρου, των δύο Αντιπροέδρων, του Γραμματέα και του Ταμία του Σωματείου.  

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Κενές θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιτίας παραίτησης από αυτό ή αποχώρησης ή αποβολής του μέλους από το Σωματείο, το οποίο κατείχε τη θέση αυτή, καταλαμβάνονται αυτοδίκαια από τους αναπληρωματικούς κατά τη σειρά  επιτυχίας αυτών.
 2. Εάν κενωθεί η θέση του Προέδρου  ή οποιουδήποτε των Αντιπροέδρων του Σωματείου ή Ταμία ή Γραμματέα εξαιτίας παραίτησης ή αποχώρησης ή αποβολής από το Σωματείο του τακτικού μέλους που είχε εκλεχθεί στην αντίστοιχη θέση, τότε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται αυτοδίκαια το πρώτο που εκλέχτηκε ως αναπληρωματικό μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συμπληρώθηκε κατ’ αυτό τον τρόπο, εκλέγει μεταξύ των μελών του το νέο Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή Αντιπροέδρους ή Ταμία  ή Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή αν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός, του εκ των Αντιπροέδρων με την πλέον μακρόχρονη παρουσία στο Σωματείο ή αν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός, του ετέρου των Αντιπροέδρων, τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή όποτε το ζητήσουν τρία τουλάχιστον μέλη του Σωματείου, με αίτησή τους που αναφέρει ειδικά τα προς συζήτηση θέματα. Η πρόσκληση θα περιέχει τα προς συζήτηση θέματα και θα αποστέλλεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται για να αντιμετωπίσει έκτακτο και επείγον θέμα, οπότε η πρόσκληση και τα θέματα της ημερησίας διάταξης θα γνωστοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο. 
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι έχει απαρτία, εάν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα μέλη του.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υπό την προεδρία του Προέδρου ή αν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός, του εκ των Αντιπροέδρων με την πλέον μακρόχρονη παρουσία στο Σωματείο ή αν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός, του ετέρου των Αντιπροέδρων.  Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών,  καθένα από τα οποία διαθέτει μία ψήφο. Σε περίπτωση που φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου θέμα που αφορά  μέλος  Διοικητικού Συμβουλίου, τότε το μέλος αυτό υποχρεούται να απόσχει από την σχετική ψηφοφορία.  
 4. Κατά την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να παρίστανται ή και να  μετέχουν σ’ αυτή προσωπικό ή μέλη του Σωματείου ή τρίτα πρόσωπα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι χρήσιμα για τα προς συζήτηση θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο, επιλαμβάνεται κάθε υπόθεσης που αφορά το Σωματείο, μεριμνά για τα συμφέροντα του Κλάδου, καθώς και για την επίτευξη των σκοπών αυτού και αποφασίζει για κάθε θέμα, εξαιρουμένων των θεμάτων εκείνων τα οποία κατά τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση για τα οικονομικά και διοικητικά μέτρα τα οποία έλαβε. 
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη αίτησης για είσοδο ως μέλους στο Σωματείο των εταιρειών που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού. 
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αποβολή μελών του Σωματείου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος.  
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καταρτίσει με ομόφωνη απόφασή του εσωτερικό κανονισμό, με τον οποίο ρυθμίζονται λεπτομερώς τα της εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου και των τυχόν Επιτροπών που συστήνει. 
 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συστήνει Επιτροπές αποτελούμενες από μέλη του Σωματείου, με επικουρικό, γνωμοδοτικό/συμβουλευτικό ή και ερευνητικό χαρακτήρα και αρμοδιότητες, σχετικά με ζητήματα συναφή προς τους σκοπούς του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση μιας ή περισσοτέρων πράξεων της αρμοδιότητάς του σε ένα ή περισσότερα άτομα ακόμη και μη μέλη του Σωματείου. Τέτοια εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και ισχύει μόνο για τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 1 και άρθρο 18 παρ. 1 και 2 θέματα.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσλαμβάνει με αμοιβή καθοριζόμενη απ’ αυτό, άτομο που έχει την απαιτούμενη πείρα και προσόντα στη θέση του Γενικού Διευθυντή ή και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του Σωματείου. Τα καθήκοντα αυτού καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι του Σωματείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο. 

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ

 1. Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο εκ των Αντιπροέδρων με την πλέον μακρόχρονη παρουσία στο Σωματείο ή αν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός, του ετέρου των Αντιπροέδρων και αυτών απόντων ή κωλυομένων ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες της τρέχουσας φύσης σχέσεις αυτού ενώπιον Δικαστηρίων, Δημοσίου, κάθε Δικαστικής αρχής ή οποιασδήποτε άλλης αρχής, καθώς και σε όλες τις σχέσεις με τρίτους – φυσικά ή νομικά πρόσωπα – διευθύνει τις εργασίες του Σωματείου και εκτελεί τις αποφάσεις της Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει δε όλα τα σχετικά έγγραφα στο όνομα του Σωματείου. 
 2. Ο Ταμίας διαχειρίζεται με δική του προσωπική ευθύνη τα κεφάλαια του Σωματείου, φροντίζει για τις καταθέσεις του Σωματείου στις Τράπεζες και έχει την ευθύνη για τη διαφύλαξη της περιουσίας του Σωματείου. Τον Ταμία, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, υποκαθιστά σε όλες τις αρμοδιότητες του άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό. Οι πληρωμές και εισπράξεις, το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, η αντικατάσταση βιβλιαρίων, η διενέργεια αναλήψεων από αυτούς και καταθέσεων σ΄ αυτούς, η μεταφορά χρημάτων, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές (χρήση τραπεζικής κάρτας ή web banking) και η εν γένει κίνηση (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών) των τραπεζικών λογαριασμών του Σωματείου διενεργούνται από τον Ταμία ή εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπο, μέλος ή μη μέλος του Σωματείου. Ειδικότερα, όσον αφορά αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Σωματείου με χρήση τραπεζικής κάρτας ή web banking, το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, θα δύναται να εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο μέλος ή μη μέλος του Σωματείου για την διενέργεια της σχετικής ανάληψης χρημάτων υπογράφοντας σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης. 
 3. Ο Γραμματέας φροντίζει για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και δικαιούται να εξετάζει και αποφασίζει για τα θέματα τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητά της. 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ

 1. Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε έτος και μέσα στο μήνα Ιανουάριο
 2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο για τα συμφέροντα του Σωματείου ή προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.  
 3. Όποτε το 1/3 τουλάχιστον των τακτικών μελών, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους απέναντι στο Σωματείο, ζητήσουν με αίτηση που περιέχει τα προς συζήτηση θέματα και απευθύνεται στον Πρόεδρο ή σε οποιονδήποτε των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου τη Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης για να αποφασίσει αυτή αποκλειστικά για τα θέματα που αναφέρονται στην αίτηση. 
 4. Μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο Σωματείο μπορούν να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις.
 5. Τα τακτικά μέλη καλούνται σε Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες μετά από πρόσκληση που απευθύνεται σ’ αυτά και επιδίδεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει: (α) Τον τόπο, ημερομηνία και ώρα της Συνέλευσης(β) Την απαιτούμενη απαρτία (αλλά όχι με ποινή ακυρότητας)(γ) Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης(δ) Τον τόπο, ημερομηνία και ώρα κατά την οποία, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, θα συνέλθει η επαναληπτική Γενική Συνέλευση.
 6. Στις Γενικές Συνελεύσεις ένα τακτικό μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο άλλο μέλος και να ψηφίζει επ’ ονόματι του μετά από εξουσιοδότηση, η οποία εγχειρίζεται στον Γραμματέα της Συνέλευσης πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης ή αυτού απόντος ή κωλυόμενου ο εκ των Αντιπροέδρων με την πλέον μακρόχρονη παρουσία στο Σωματείο ή αν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός, ο έτερος των Αντιπροέδρων και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ή αυτού απόντος ή κωλυομένου, οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτος που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση, ασκεί καθήκοντα του Γραμματέα της Συνέλευσης και τηρεί τα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Επόπτη που έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση για την εποπτεία και παρακολούθηση των ψηφοφοριών στη Γενική Συνέλευση. Για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας η Συνέλευση ορίζει δύο μέλη της, τα οποία εκτελούν χρέη ψηφολεκτών. 
 7. Τα μέλη επί τιμή δύνανται να κληθούν στη Γενική Συνέλευση για την  έκφραση της γνώμης τους, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου και χωρίς να συνυπολογίζονται για την επίτευξη απαρτίας.

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΑΠΑΡΤΙΑ

 1.  Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνονται θέματα για τα οποία απαιτείται διαφορετική απαρτία, αυτή μπορεί να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις μόνο για τα θέματα εκείνα για τα οποία υφίσταται απαρτία.
 2. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σε χρόνο ο οποίος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και ο οποίος δεν απέχει περισσότερο από είκοσι ημέρες από την αρχική ημερομηνία. 
 3. Η επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία οποιοσδήποτε και εάν είναι ο αριθμός των τακτικών μελών που παρίστανται σ’ αυτήν.   
 4. Εξαιρετικά, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες αφορούν στην τροποποίηση του καταστατικού ή στη διάλυση του Σωματείου ή στην αποδοχή ή απόρριψη αίτησης περί εισόδου νέου τακτικού μέλους στο Σωματείο η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όποτε παρίστανται σ’ αυτήν τα 2/3 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του παρόντος. Σ’ αυτή την περίπτωση οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή και συγκαλείται εκ νέου Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 20. 
 5. Οι αποφάσεις επί των συζητουμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης λαμβάνονται κατά την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 23 του παρόντος. Δεν μπορεί να γίνει συζήτηση για θέμα το οποίο δεν έχει αναγραφεί στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης, εκτός εάν παρίστανται σ’ αυτήν όλα τα μέλη του Σωματείου και δεν προβάλλεται αντίρρηση από κανένα. Και σ’ αυτήν όμως την περίπτωση δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις για τα θέματα που συζητούνται κατ’ αυτόν τον τρόπο.  

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΨΗΦΩΝ

Όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν τα ίδια δικαιώματα, δηλαδή κάθε τακτικό μέλος έχει μια ψήφο κατά την ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 1. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται τα ακόλουθα θέματα:

(α) Διάλυση του Σωματείου, θέση αυτού σε εκκαθάριση και τύχη της καθαρής περιουσίας του, σύμφωνα με το νόμο, μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως.

(β) Τροποποίηση του καταστατικού.

(γ) Μεταβολή του τρόπου καθορισμού των συνδρομών, αναπροσαρμογή αυτών καθώς και του δικαιώματος εγγραφής, καθώς και επιβολή έκτακτων εισφορών.

(δ) Η τελική, κατά το ουσιαστικό μέρος, αποδοχή ή απόρριψη αίτησης για είσοδο νέου τακτικού μέλους στο Σωματείο.

(ε) Επίλυση κάθε αμφισβήτησης ή ασάφειας από την εφαρμογή του παρόντος καταστατικού τηρουμένων βεβαίως των νόμων που εκάστοτε ισχύουν.

(στ) Αποβολή μέλους κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος.

(ζ) Τροποποίηση επωνυμίας και καθιέρωση διακριτικού τίτλου, εμβλήματος, σφραγίδας, ονομάτων χώρου και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

(η) Εκλογή των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(θ) Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη.

(ι)  Απόφαση για ίδρυση παραρτημάτων κατά το άρθρο 2 του παρόντος.

(ια) Τροποποίηση του οργανογράμματος και των τίτλων μελών του προσωπικού του Σωματείου που κατέχουν διευθυντικές θέσεις.

(ιβ) Ψήφιση και τροποποίηση του Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς του Σωματείου που περιέχει ενδεικτικά βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την οργάνωση και δράση του Σωματείου, τις δραστηριότητες των μελών του σε σχέση με το Σωματείο, καθώς και τις σχέσεις των Μελών μεταξύ τους και προς τους τρίτους.

 1. Για να ληφθεί απόφαση για τα ανωτέρω από (α) έως και (ε) θέματα απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των  εκπροσωπουμένων από τους παρόντες στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Για τα υπόλοιπα θέματα (στ) έως και (ιβ) καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων από τους παρόντες στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος.
 2. Η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση θα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στις περιπτώσεις των υποπαραγράφων (δ),(στ),(η), της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση λόγω ευαισθησίας του ζητήματος επί του οποίου καλείται να λάβει απόφαση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 24ο

 1. Το λογιστικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος, ήτοι αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. 
 2. Στο τέλος κάθε λογιστικού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τα πεπραγμένα κατά τη διάρκεια της θητείας του καθώς και έκθεση για την οικονομική διαχείριση του έτους που έληξε, μαζί με τον ισολογισμό για το έτος αυτό και καταθέτει τον προϋπολογισμό του επόμενου λογιστικού έτους ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των μελών, η οποία συγκαλείται κατά το μήνα Ιανουάριο. 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΤΗΣ Γ.Σ.:
Ι. ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ, ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. &  ΤΗΣ Γ.Σ.:
Χ. ΤΖΙΟΛΑΣ, ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.

Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ.:
Π. ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΙΜΗ