Η πορεία της λιανικής τιμής ενός προϊόντος (δηλ. της τιμής στην αντλία του πρατηρίου) καθορίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος από την πορεία της διεθνούς τιμής του αντίστοιχου προϊόντος.

Η διεθνής αυτή τιμή καθορίζεται χρηματιστηριακά κάθε μέρα από τις πράξεις αγοράς και πώλησης προϊόντων και συμβολαίων, όπως γίνεται και για τα υπόλοιπα προϊόντα που αποτελούν είδος χρηματιστηριακής συναλλαγής και συνιστά την τιμή αναφοράς και για τις εκτός χρηματιστηρίου αγοραπωλησίες καυσίμων.

Δηλαδή, ο αγοραστής κλείνει συμφωνία να παραλάβει ποσότητα καυσίμου με τιμή Χ δολάρια τον τόνο πάνω από τη διεθνή τιμή της μελλοντικής ημερομηνίας παράδοσης. Αυτός ο τρόπος καθορισμού της τιμής, με βάση αναφοράς μία τιμή που δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων, αποτελεί τον συνήθη τρόπο συναλλαγής στις διεθνείς αγοραπωλησίες καυσίμων.

Οι διεθνείς τιμές αποτελούν σχεδόν πάντοτε το σημείο αναφοράς των συμβολαίων αγοράς καυσίμων μεταξύ Διυλιστηρίων και πελατών τους. Η εκάστοτε τιμή πώλησης του Διυλιστηρίου δηλαδή καθορίζεται με βάση τις διεθνείς τιμές και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Πέραν των διεθνών τιμών (δηλ. ουσιαστικά των τιμών από το Διυλιστήριο), η εκάστοτε συγκεκριμένη τιμή στην αντλία του πρατηρίου καθορίζεται και από τους εξής παράγοντες:

  • Τους φόρους και δασμούς που επιβάλλει στο καύσιμο το Ελληνικό Δημόσιο
  • Την απόσβεση των παγίων επενδύσεων του πρατηρίου
  • Το κόστος μεταφοράς και διανομής
  • Τα διαχειριστικά έξοδα
  • Το κέρδος της Εταιρίας Εμπορίας
  • Το κέρδος του Πρατηριούχου
Μία τυπική κατανομή των ανωτέρω μεγεθών φαίνεται και στο διάγραμμα της αντλίας.
Αμόλυβδη μέση τιμή Αντλίας Αττικής 22/05/2020
1,322
Τιμή Αντλίας - Λιανική Τιμή
0,049 3,71%
0,96573%
0,30823,3%
Τιμή Αντλίας - Λιανική Τιμή
Μικτό Περιθώριο:
Εταιρίας Εμπορίας -
Μεταφορέα - Πρατηριούχου
Φόροι και Δασμοί
Τιμή Διυλιστηρίου

Όπως είναι προφανές, το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό της τιμής του καυσίμου στην αντλία αφορά φόρους και δασμούς, οι οποίοι εισπράττονται από το Ελληνικό Δημόσιο. Τα υπόλοιπα στοιχεία έχουν τεθεί κατ’ εκτίμηση, διότι φυσικά διαφέρουν από πρατήριο σε πρατήριο και από Εταιρία σε Εταιρία.