Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος δεσμεύεται για την τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών, αναγνωρίζοντας ότι η ενεργός συμμετοχή, αλλά και η γνώση τόσο του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών, όσο και της φιλοσοφίας της εφαρμογής του, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού του Συνδέσμου, μέσα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των αναγκών που διέπουν τη λειτουργία του στον Επιχειρησιακό χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται.

Στο πλαίσιο της εξασφάλισης ενός επιπέδου ασφάλειας ανάλογου της κρισιμότητας και της εμπιστευτικότητας των διακινούμενων δεδομένων, αλλά και στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριών του Συνδέσμου, έχει δημιουργηθεί θέση ειδική για Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων (ΥΠΔ) του Συνδέσμου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση και βελτίωση του συστήματος ασφάλειας πληροφοριών και αναφέρεται απευθείας στον Γενικό Διευθυντή.

Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη όλες τις κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις της χώρας, καθώς και απαιτήσεις που απορρέουν από υπογεγραμμένες συμβάσεις με συνεργάτες ή και φορείς.

Για τον Σύνδεσμο, η ασφάλεια των πληροφοριακών δεδομένων δεν αποτελεί απλή κανονιστική συμμόρφωση, αλλά βασικό στρατηγικό εργαλείο εμπιστοσύνης των Εταιριών – Μελών του και πλεονέκτημα σε μια εποχή που το μεγαλύτερο πλέον τμήμα της πληροφορίας είναι σε ηλεκτρονική μορφή.