Ενημερωτικό Δελτίο ΕΤΕΑΠΕΠ –
Ενημέρωση Φορέων

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος έχει γίνει αποδέκτης μηνυμάτων και επιστολών που εκφράζουν την αγωνία Συνταξιούχων, αλλά και Εργαζομένων του Κλάδου σχετικά με την πορεία και την προοπτική της επικουρικής κλαδικής σύνταξης και γι’ αυτό γνωστοποιεί τα ακόλουθα.

Όπως είναι γνωστό, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας (Φ.51020/5358/123, ΦΕΚ 409/Β/22.2.2013), έχει εγκριθεί το Καταστατικό του Ταμείου (ΕΤΕΑΠΕΠ) το οποίο είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Υπενθυμίζουμε ότι το Καταστατικό διαμορφώθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας (ΠΟΕ) και κατατέθηκε προς έγκριση ερήμην των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών – παρά τις βασικές αντιρρήσεις που είχε ο Σύνδεσμος – και γι’ αυτό έχει ήδη προσβάλει νομικά την εγκυρότητά του.

Το θέμα που αναδεικνύεται σήμερα είναι η ενημέρωση των συναδέλφων Εργαζομένων και Συνταξιούχων και όχι, προς το παρόν, το Καταστατικό.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου μετέχουν οι Εργοδότες, εκπροσωπούμενοι από τον Σύνδεσμο, καθώς επίσης οι Εργαζόμενοι, εκπροσωπούμενοι από τα πρόσωπα που έχουν εκλεγεί από τις αρχαιρεσίες της ΠΟΕ, και οι Συνταξιούχοι, εκπροσωπούμενοι από ένα τουλάχιστον μέλος, το οποίο επίσης έχει εκλεγεί κατά τα ανωτέρω.

Από καιρού έχουν ξεκινήσει συναντήσεις μεταξύ ΠΟΕ και Συνδέσμου σχετικά με την προοπτική του ΕΤΕΑΠΕΠ ως Ταμείου βιώσιμου. Στις συναντήσεις αυτές υποθέταμε εκπροσωπείται πάντοτε και η πλευρά των Συνταξιούχων. Σε περίπτωση που αυτό δεν συνέβαινε, όπως μπορεί καλόπιστα να συμπεράνει κανείς από τα μηνύματα αγωνίας για ενημέρωση των Συνταξιούχων, αυτό πρέπει άμεσα να διορθωθεί με μέριμνα της ΠΟΕ και στο εξής να παρίστανται νόμιμοι εκπρόσωποι των Συνταξιούχων σε κάθε σχετική συνάντηση.

Σημειώνομε ότι, εξ όσων γνωρίζομε, υπάρχουν και λειτουργούν περισσότερα του ενός πρωτοβάθμια Σωματεία Συνταξιούχων του Κλάδου.

Στα Σωματεία αυτά και στην ΠΟΕ εναπόκειται η αναζήτηση μίας δίκαιης και αποτελεσματικής μορφής εκπροσώπησης της πλευράς των Συνταξιούχων στις συναντήσεις με τον Σύνδεσμο.

Πάντως, θέση του Συνδέσμου είναι ότι το ΕΤΕΑΠΕΠ, όχι απλά είναι αρμόδιο, αλλά και υποχρεωμένο να τηρεί ενήμερα τα όποια τυχόν Σωματεία ή και άτομα επιθυμούν να πληροφορούνται για την πορεία των τυχόν διαπραγματεύσεων, για την προοπτική των συντάξεων, για τη βιωσιμότητα του Ταμείου, κτλ.

Αυτό μπορεί να γίνεται με πολλούς τρόπους, ο απλούστερος των οποίων (αλλά όχι ο μοναδικός) είναι η ανάρτηση στον διαδικτυακό ιστότοπο του Ταμείου ενημερωτικών κειμένων.

Σε κάθε περίπτωση, στόχος του Συνδέσμου είναι η διαφάνεια στην λειτουργία του ΕΤΕΑΠΕΠ, καθώς και η ενημέρωση εκ μέρους του των Εργαζομένων και Συνταξιούχων του Κλάδου σχετικά με τα θέματα που αφορούν στην επικουρική τους σύνταξη.