26.11.2021 έως 31.01.2023

Πρόεδρος

κ. Ι. Αληγιζάκης, ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ

Αντιπρόεδρος

κ. Δ. Κονταξής, AVINOIL AE

Αντιπρόεδρος

κ. Χρ. Τζιόλας, ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Γραμματέας

κ. Ι. Θεοτοκάς, REVOIL AE

Μέλη, οι Εταιρίες:

ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ
LPC AE

Γενικός Διευθυντής

Ανδρέας Πετριανίδης

Συντονίστρια Διοικητικής & Γραμματειακής Υποστήριξης

Ισιδώρα Μπαϊρακτάρη