01.02.2020 έως 31.01.2021

Πρόεδρος

κ. Ι. Αληγιζάκης, ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ

Αντιπρόεδρος

κ. Δ. Κονταξής, LPC AE

Γραμματέας

κ. Χ. Τζιόλας, ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Μέλη, οι Εταιρίες:

ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ
AVINOIL AE
REVOIL AE

Γενικός Διευθυντής

Ανδρέας Πετριανίδης

Συντονίστρια Διοικητικής & Γραμματειακής Υποστήριξης

Ισιδώρα Μπαϊρακτάρη