01.02.2023 έως 31.01.2025

Πρόεδρος

κ. Γιάννης Αληγιζάκης, ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ

Αντιπρόεδρος

κ. Δημήτρης Κονταξής, AVINOIL AE

Αντιπρόεδρος

κ. Χρήστος Τζιόλας, ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Γραμματέας

κ. Γιάννης Θεοτοκάς, REVOIL AE

Μέλη, οι Εταιρίες:

ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ
LPC AE

Γενικός Διευθυντής

Ανδρέας Πετριανίδης

Συντονίστρια Διοικητικής & Γραμματειακής Υποστήριξης

Ισιδώρα Μπαϊρακτάρη