MELCO OIL

10, Akti Kondili, 185 45 Piraeus
Τηλ. 210 4586.000, FAX 210 4586.241