ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΣΕΕΠΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 52ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 8ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Απόσπασμα από το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

<<………………………………………….

Τον λόγο λαμβάνει ο Α. Πετριανίδης. Ευχαριστεί το σώμα για την αποδοχή και υποδοχή και σημειώνει ότι ο Σύνδεσμος, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του στο διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου, επιθυμεί αφ’ ενός να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του αλλά και αφ’ ετέρου να προασπίσει τα συμφέροντα των εταιρειών – μελών του Συνδέσμου και των εργαζομένων σε αυτές. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 3.32 του Καταστατικού («το Δ.Σ. καθορίζει με απόφασή του τις αμοιβές του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ., καθώς και τις αμοιβές των μελών των διαφόρων επιτροπών που συστήνει») καταθέτει πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε τα μέλη του, εκτός του Προέδρου και Αντιπροέδρου Δ.Σ., λόγω της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου, να μην λαμβάνουν αμοιβή για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του. Άλλως, σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η ανωτέρω πρόταση, δηλώνει ότι οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου θα παραιτηθούν του δικαιώματός τους για την λήψη της σχετικής αμοιβής που έχει ή πρόκειται μελλοντικά να αποφασισθεί. Τέλος, δηλώνει για λογαριασμό και εξ ονόματος όλων των μελών του Συνδέσμου που συμμετέχουν στο Δ.Σ. του Ταμείου, τακτικών και αναπληρωματικών, ότι επιθυμούν όπως η ενημέρωση που λαμβάνουν από το Ταμείο να γίνεται καθολικά μέσω του Συνδέσμου.

………………………………………….>>