ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
Η σελίδα αυτή θα προσπαθήσει να δώσει μια εικόνα των δραστηριοτήτων των Μελών και της συμμετοχής τους στην οικονομία της Xώρας. 

Τα Μέλη μας:
 • Εφοδιάζουν με καύσιμα όλο το φάσμα της οικονομίας και της κατανάλωσης από Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Τεχνικές και Κατασκευαστικές Εταιρίες, Γεωργική παραγωγή, Πρατήρια, Αεροπλάνα, Πλοία μέχρι και μικρούς τελικούς καταναλωτές.
 • Διακινούν όλα τα πετρελαιοειδή: Βενζίνες, Πετρέλαιο Κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης, Αγροτικό Πετρέλαιο, Μαζούτ, Αεροπορικά καύσιμα, Ναυτιλιακά καύσιμα, Άσφαλτο, Υγραέριο, Βιοκαύσιμα και Λιπαντικά.
 • Διακινούν το 90% των πετρελαιοειδών προϊόντων, δηλαδή διακινούν τους 9.733.055 τόνους από το σύνολο των 10.814.506 τόνων που καταναλώνονται στην Ελλάδα (διεθνή και εσωτερική αγορά).
 • Οι εγκαταστάσεις / αποθηκευτικοί χώροι είναι ανεπτυγμένοι σε βασικά γεωγραφικά σημεία, ώστε να καθίσταται δυνατή η εύκολη κάλυψη της Χώρας με τα απαραίτητα προϊόντα. Σήμερα λειτουργούν περίπου 30 εγκαταστάσεις σε όλη τη Χώρα με λιμενικές εγκαταστάσεις και με αντίστοιχο δεξαμενισμό.
 • Απασχολούν άμεσα ή έμμεσα πάνω από 40.000 άτομα.
 • Συνεργάζονται με περίπου 4.835 πρατήρια τα οποία φέρουν τα σήματα των Μελών.
 • Για τη διακίνηση των προϊόντων χρησιμοποιούνται αγωγοί, Ιδιωτικής και Δημόσιας Χρήσης βυτιοφόρα αυτοκίνητα, δεξαμενόπλοια και τρένα.
 • Εισπράττουν για λογαριασμό της Πολιτείας 3,7 δισεκατομμύρια € για ΕΦΚ και ΦΠΑ.
 • Επενδύουν περίπου 73,0 εκατομμύρια € το έτος για:
  • εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων
  • δίκτυο πρατηρίων
  • ασφάλεια υποδομών
  • προστασία περιβάλλοντος
 • Συμμετέχουν στο κοινωνικό προϊόν με 4,0 δισεκατομμύρια €.