ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ - Ν. 3054/2002

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟ
Το πετρέλαιο είναι απαραίτητο σε όλες τις δραστηριότητες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Xώρας και συνεπώς η διακίνηση, αποθήκευση, μεταφορά και παράδοση των προϊόντων αυτών είναι ζωτικής σημασίας και απαιτεί τεχνογνωσία και εμπειρία για τη σωστή και ασφαλή διαχείρισή του.
Ο σημαντικός αυτός ρόλος της Εμπορίας Πετρελαιοειδών στην Ελλάδα ασκείται από νομικά πρόσωπα που κατέχουν μια από τις άδειες που προβλέπει ο Νόμος 3054/2002, που ρυθμίζει την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς Πετρελαιοειδών.
Οι άδειες εμπορίας διαχωρίζονται σε 4 κατηγορίες ανάλογα με τα προϊόντα που διακινούνται:
 
ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ «Α»
Εμπορία Βενζινών, Πετρελαίου Κίνησης, Πετρελαίου Θέρμανσης, Μαζούτ:
 1. Απευθείας σε τελικούς καταναλωτές:
 • τεχνικές / κατασκευαστικές εταιρίες
 • εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες (βιομηχανίες – βιοτεχνίες – ξενοδοχεία – θερμοκήπια - κρατικούς φορείς κλπ.)
 • πελάτες θέρμανσης
 1. Σε κατόχους άδειας λιανικής πώλησης:
 • πρατήρια λειτουργούντα σε χώρους ελεγχόμενους από Εταιρίες Εμπορίας ή από Πρατηριούχους
 • ανεξάρτητα πρατήρια – χωρίς σήμα Εταιρίας Εμπορίας
 • πωλητές Πετρελαίου Θέρμανσης
ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ «Β1»
Εμπορία ναυτιλιακών προϊόντων (πετρελαίου και μαζούτ):
 
Απευθείας ή μέσω traders σε ποντοπόρα πλοία και σε πλοία ακτοπλοΐας.
Για τις παραδόσεις χρησιμοποιούνται ιδιόκτητα ή συμβεβλημένα σλέπια ή βυτιοφόρα αυτοκίνητα. Οι παραδόσεις γίνονται με παραστατικά της εταιρίας.

ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ «Β2»

Εμπορία jet fuels (κηροζίνη) σε ελληνικές και ξένες αεροπορικές εταιρίες:
 
Για τις παραδόσεις χρησιμοποιούνται εγκαταστάσεις και ειδικά αυτοκίνητα (με ειδικά φίλτρα) ανεφοδιασμού αεροσκαφών, στα διάφορα αεροδρόμια.
 
ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ «Γ»
Εμπορία Χύμα Υγραερίου 
 
Απευθείας σε:
 • Βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, θερμοκήπια, αγροτικά ξηραντήρια)
 • Νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κατοικίες για θέρμανση, μαγείρεμα, παραγωγή ζεστού νερού
 • Πρατήρια auto gas για την κίνηση οχημάτων
 
Εμπορία Εμφιαλωμένου Υγραερίου σε: 
 1. Διανομείς Εμφιαλωμένου Υγραερίου
 2. Καταστήματα λιανικής πώλησης
ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ «Δ»
Εμπορία και Διανομή Ασφάλτου.
 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Σημειώνεται ότι ο Ν. 3054/02 ουσιαστικά δεν καλύπτει τα λιπαντικά παρά το ότι, πολλές εκ των ως άνω εταιριών δραστηριοποιούνται και στον τομέα των λιπαντικών. Συνέπεια αυτού, είναι η ανυπαρξία νομικού πλαισίου δράσης των εταιριών αυτών. Το αποτέλεσμα είναι, να παρατηρείται κάποια αναρχία στον τομέα αυτόν και πολλές επιχειρήσεις να εκφεύγουν των νομίμων υποχρεώσεών τους, όπως π.χ. της καταβολής του τέλους ανακύκλωσης που προβλέπεται από τον Ν. 2939/2001.