ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚ

Χορήγηση πίστωσης για την καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων (ΕΦΚ κλπ.) στις Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών

Σήμερα ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στην Ελλάδα, προκαταβάλλεται από τις Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Οι Εταιρίες Εμπορίας θεωρούν απαραίτητο ο τρόπος καταβολής του ΕΦΚ να προσαρμοστεί στα δεδομένα, τόσο του Κλάδου Πανευρωπαϊκά, όσο και της Ελληνικής αγοράς (πχ. καπνά και οινοπνευματώδη) και να χορηγηθεί πίστωση ορισμένων ημερών με κατάθεση - εκ μέρους των Εταιριών - αντίστοιχων εγγυήσεων. Αυτή η αλλαγή θα βοηθήσει σημαντικά, προκειμένου να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά και να βελτιστοποιηθεί το ύψος και το κόστος χρηματοδότησης στην Εμπορία Πετρελαιοειδών -και σύμφωνα με όσα ισχύουν στα περισσότερα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης-.

Μετά τις δραματικές αυξήσεις του ΕΦΚ τα τελευταία έτη σε όλα τα καύσιμα, είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος καταβολής των φορολογικών επιβαρύνσεων και αντί για την προκαταβολή τους, όπως ισχύει σήμερα, να χορηγηθεί πίστωση ορισμένων ημερών στις Εταιρίες Εμπορίας, με ταυτόχρονη κατάθεση των αντίστοιχων τραπεζικών εγγυήσεων. Αυτό εξάλλου ισχύει στα περισσότερα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στη Xώρα μας, σε όλους τους κλάδους με υψηλό ΕΦΚ (πχ. Καπνά και Οινοπνευματώδη), με μοναδική εξαίρεση τον κλάδο καυσίμων, όπου αυτή η κατάφωρα άδικη διαφοροποίηση, σε συνδυασμό με την φορολογική πολιτική των τελευταίων ετών, έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε πλήρη κατάρρευση.

Αναπόφευκτη συνέπεια των ως άνω αυξήσεων ήταν οι Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών, στην προσπάθειά τους να μειώσουν το κεφάλαιο κίνησης, να περιορίζουν στο ελάχιστο τις πιστώσεις στην αγορά, με άμεσο αποτέλεσμα αυτή η κρίση ρευστότητας να μεταφέρεται τόσο στους επαγγελματίες κατόχους Άδειας Λιανικής Πώλησης του Κλάδου, όσο και στους τελικούς καταναλωτές (εξαγωγικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες, κλπ.). Επιπλέον, η αύξηση του κόστους δανεισμού επιβαρύνει τις τιμές πώλησης των καυσίμων σε όλη την αλυσίδα εμπορίας, επηρεάζοντας αυξητικά τις τελικές τιμές καταναλωτή.

Η αγορά των Πετρελαιοειδών, αυτή τη στιγμή, χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω:

  • Έλλειψη ρευστότητας, με συνέπεια το αναγκαστικό και βίαιο κλείσιμο επιχειρήσεων του Κλάδου. Δύο Εταιρίες Εμπορίας και πάνω από 2.500 πρατήρια έχουν κλείσει τα τελευταία έτη.
  • Ραγδαία και συνεχόμενη πτώση των πωλήσεων λόγω της υπέρμετρης αύξησης των φόρων.
  • Σημαντικά μεγάλη μείωση των πωλήσεων Πετρελαίου Θέρμανσης.
  • Περαιτέρω συρρίκνωση των περιθωρίων των τριών Κλάδων της αγοράς: των Εταιριών Εμπορίας, των Πρατηριούχων και των Μεταφορέων.
  • Ανεξέλεγκτες διαστάσεις παρανομίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Οι παράνομοι πρατηριούχοι μένουν στο απυρόβλητο και συνεχίζουν να λειτουργούν ανενόχλητα και,
  • Το κυριότερο, σημαντικές ζημιές και υψηλότατο δανεισμό σε όλες τις Εταιρίες Εμπορίας και τις επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας, σε βαθμό που κρίνεται πλέον η βιωσιμότητά τους.

Προκειμένου να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά και να βελτιστοποιηθεί το ύψος και το κόστος χρηματοδότησης στην Εμπορία Πετρελαιοειδών, ο Σύνδεσμος προτείνει τα κάτωθι:

  • Οι Εταιρίες Εμπορίας να καταθέτουν στην Τελωνειακή Περιφέρεια από την οποία έχει εκδοθεί η άδεια Εγκεκριμένου Αποθηκευτή, τραπεζική εγγυητική επιστολή, το ποσό της οποίας θα καλύπτει το σύνολο των αναλογούντων φορολογικών επιβαρύνσεων.
  • Η καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων να γίνεται μετά από ορισμένο αριθμό ημερών, ο οποίος θα καθορίζεται αναλόγως με το αντίστοιχο ποσοστό εγγύησης που θα ορίζεται από συμφωνία.
  • Για το αρχικό στάδιο εφαρμογής του μέτρου και λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, ο αριθμός των ημερών να μην υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.
  • Η όποια διαδικασία εφαρμοσθεί να μην ισχύει για την περίοδο 15 - 30/12 κάθε έτους, ώστε να μην εμφανίζεται υστέρηση στο κλείσιμο του προϋπολογισμού του Κράτους.

Για τις "Ισχύουσες ρυθμίσεις σε Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την καταβολή των Φορολογικών Επιβαρύνσεων (ΕΦΚ κλπ.) στα καύσιμα», παρακαλούμε πατήστε το ακόλουθο εικονίδιο