ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΕΠΕ

ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

(Α) ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ - ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ

 • ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΝΟΘΕΥΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ.
 • ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3054/2002 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
 • ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.
 1. Έλεγχος τιμολογίων αγορών σε πρατήρια, από ΣΔΟΕ και ΚΕΔΑΚ και εφαρμογή του νόμου στις περιπτώσεις παραεμπορίου και πειρατείας.

Να πραγματοποιείται δειγματοληπτικός, αλλά διαρκής, έλεγχος στα πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου από ΣΔΟΕ και ΚΕΔΑΚ για παράβαση του εδαφίου 4 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 σχετικά με την προμήθεια των καυσίμων και το σήμα της Εταιρίας. Η παραεμπορία καυσίμων είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη λαθρεμπορία.

 1. Δειγματοληπτικός έλεγχος τιμολογίων Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για τυχόν περιπτώσεις λαθρεμπορίου και πειρατείας.

Να πραγματοποιείται δειγματοληπτικός, αλλά διαρκής, έλεγχος στις Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών για το κατά πόσον οι αποδέκτες των καυσίμων που η εταιρία εμπορεύεται δικαιούνται νομίμως να τα χρησιμοποιούν ή/και να τα εμπορεύονται.

 1. Έλεγχος (καθ΄ οδόν) του φορτίου και του νόμιμου της διακίνησης που γίνεται με τα μικρά βυτιοφόρα των πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Εκτός από τις ποσότητες, να ελέγχονται τα προϊόντα που μεταφέρονται και από πλευράς ποιότητας (χημικής σύστασης), η πηγή προμήθειάς τους και ο προορισμός τους.

Στόχος του ελέγχου είναι να παταχθεί η τυχόν χρήση των μικρών βυτιοφόρων θέρμανσης για τη διακίνηση παράνομου προϊόντος.

 1. Αλλαγή χρήσης πλωτών εφοδιαστικών

Τα πλωτά εφοδιαστικά να είναι είτε ιδιόκτητα είτε μισθωμένα σε αποκλειστική χρήση μιας συγκεκριμένης εταιρίας, αναγνωρισμένα από το τελωνείο σαν εφοδιαστικά – φορολογική αποθήκη – αποταμιευτική αποθήκη και να μεταφέρουν μόνο ναυτιλιακά καύσιμα με υποχρεωτική τήρηση βιβλίων αποθήκευσης, απογραφές κλπ.

 1. Απογραφή όλων των δεξαμενών.

Απογραφή όλων των δεξαμενών στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων και στις εγκαταστάσεις των Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης για εντοπισμό των παράνομων δεξαμενών.

(Β) ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚ

Σήμερα ο ΕΦΚ προκαταβάλλεται από τις Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών.

Μετά τη σημαντική αύξηση του ΕΦΚ τα δυο τελευταία χρόνια, είναι ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος καταβολής του ΕΦΚ και να χορηγηθεί πίστωση ορισμένων ημερών με κατάθεση - εκ μέρους των Εταιριών - αντίστοιχων εγγυήσεων. Αυτή η αλλαγή θα βοηθήσει σημαντικά προκειμένου να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά και να βελτιστοποιηθεί το ύψος και το κόστος χρηματοδότησης στην Εμπορία Πετρελαιοειδών -και σύμφωνα με όσα ισχύουν στα περισσότερα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης–.

(Γ) ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

Προσαρμογή στις πρακτικές Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – να επιτραπεί η διέλευση μετά από μελέτες επικινδυνότητας.

(Δ) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Απλοποίηση διαδικασιών για την έκδοση άδειας ίδρυσης ή μεταβίβασης άδειας λειτουργίας Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων.

(Ε) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ Ν. 3054/2002 - ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Συνοπτική Παρουσίαση του Θέματος:

Όπως είναι γνωστό, μετά από τροποποίηση του νόμου 3054/2002, τα λιπαντικά εντάχθηκαν στα πετρελαιοειδή και άρα οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι έμποροι λιπαντικών είναι υποχρεωμένοι να τηρούν αποθέματα έκτακτης ανάγκης.

Η ένταξη αυτή φαίνεται να έρχεται ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης εκ μέρους της Πολιτείας της ανάγκης να γνωρίζει, ανάμεσα στ’ άλλα, εάν και πού τηρούνται αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε λιπαντικά, αλλά και ποιος έχει τη σχετική υποχρέωση (ταυτόχρονα με την υποχρέωση ορθής διαχείρισης των χρησιμοποιημένων λιπαντικών που προκύπτουν από τη χρήση τους), έτσι ώστε να εξυπηρετείται το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον, η ασφάλεια της Χώρας, αλλά και το περιβάλλον και η δημόσια υγεία.

Η ένταξη ωστόσο αυτή, με τον τρόπο που έγινε, άφησε κάποια ερωτηματικά και δημιούργησε την ανάγκη για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του νόμου, ιδιαίτερα σε θέματα αδειοδότησης και τρόπου τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης στα χύμα και συσκευασμένα λιπαντικά. Οι διευκρινίσεις αυτές δεν έχουν ακόμη μέχρι σήμερα δοθεί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ασάφεια σε σχέση με:

 • Την εφαρμογή του νόμου χωρίς τη σχετική τροποποίησή του, ώστε να αντιμετωπίζει τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα συσκευασμένα λιπαντικά ως προς την τήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης.
 • Την ανάγκη αδειοδότησης παραγωγών, εισαγωγέων και εμπόρων λιπαντικών και την έκτασή της. Η αδειοδότηση των παραγωγών/εισαγωγέων/εμπόρων λιπαντικών, περιλαμβανομένων χύμα και συσκευασμένων, θα βοηθούσε τόσο στη μείωση της φοροδιαφυγής, όσο και στη σύννομη και περιβαλλοντολογικά ορθή λειτουργία αυτών, όσον αφορά πχ. τη συμμετοχή τους σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.

Το πρόβλημα:

 • Δεν προσδιορίζεται η έννοια πιστοποιημένων αποθηκών συσκευασμένων λιπαντικών, με αποτέλεσμα να ισχύουν - αλλά να μην μπορούν εκ των πραγμάτων να εφαρμοστούν - οι προδιαγραφές των πιστοποιημένων αποθηκών καυσίμων (αποθέματα σε δεξαμενές χύμα).
 • Επιπλέον, η μη ρύθμιση της αδειοδότησης των εισαγωγέων και παραγωγών που εμπορεύονται λιπαντικά στερεί από την Πολιτεία τη δυνατότητα εντοπισμού των υπόχρεων τήρησης αποθεμάτων, με δυσμενές αποτέλεσμα:
  • Όσοι δεν εντοπίζονται, δεν τηρούν τα απαιτούμενα από το νόμο αποθέματα, θέτοντας σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον.
  • Δεν διευκολύνεται το έργο της μείωσης της φοροδιαφυγής.
  • Διευκολύνεται η προνομιακή και αντιανταγωνιστική μεταχείριση (αθέμιτος ανταγωνισμός) όσων δεν εντοπίζονται σε σχέση με εκείνους που είτε είναι αρκετά νομοταγείς για να προβούν στη σχετική δήλωση είτε είναι ήδη γνωστοί στο αρμόδιο Υπουργείο για τη σχετική εμπορία τους.
  • Μειώνει τα έσοδα του Κράτους και δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, αφού ορισμένοι εισαγωγείς δεν θα χρεώνουν στα τιμολόγια το τέλος ανακύκλωσης και δεν θα συμμετέχουν σε συστήματα ανακύκλωσης λιπαντικών και συσκευασιών.

Προτεινόμενη λύση:

Με σκοπό την απρόσκοπτη εφαρμογή του νόμου από όλους, προς όφελος των καταναλωτών, τη μείωση της φοροδιαφυγής στην κρίσιμη χρονική συγκυρία που περνά η Χώρα, αλλά και την ισότιμη σύννομη λειτουργία όλων όσοι δραστηριοποιούνται στο χώρο των λιπαντικών, θα πρέπει να γίνει:

 • Προσδιορισμός προδιαγραφών πιστοποιημένων αποθηκών χύμα ή και συσκευασμένων λιπαντικών, όπου ο παραγωγός ή εισαγωγέας λιπαντικών θα μπορεί να τηρεί τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης σε χύμα (σε επίπεδο πρώτης ύλης για την παραγωγή των τελικών λιπαντικών) ή σε συσκευασμένα λιπαντικά (ανά προδιαγραφή τελικού λιπαντικού, ανά κατηγορία χρήσης και ανά ρευστότητα). Στην περίπτωση τήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης σε συσκευασμένα λιπαντικά θα πρέπει επίσης να προστεθεί ορισμός των κατηγοριών χρήσης και των προδιαγραφών.
 • Θεσμοθέτηση νέας απλής και χωρίς ιδιαίτερο κόστος ή προϋποθέσεις άδειας του νόμου 3054/2002 ειδικά για τα λιπαντικά.
 • Κατάρτιση, κατά τα πρότυπα των λοιπών αδειούχων του νόμου 3054/2002, μητρώου παραγωγών και εισαγωγέων λιπαντικών, περιλαμβανομένων των συσκευασμένων, με εύκολη πρόσβαση και από τις φορολογικές αρχές της Χώρας αλλά και από τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.