ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

01.02.2020 έως 31.01.2021
Πρόεδρος
κ. Ι. Αληγιζάκης, ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ
Αντιπρόεδρος
κ. Δ. Κονταξής, LPC AE
Γραμματέας
κ. Χ. Τζιόλας, ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Μέλη, οι Εταιρίες:
ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ
AVINOIL AE
REVOIL AE

Γενικός Διευθυντής
Ανδρέας Πετριανίδης

Συντονίστρια Διοικητικής & Γραμματειακής Υποστήριξης
Ισιδώρα Μπαϊρακτάρη