Εκτύπωση

ΕΤΕΑΠΕΠ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ TAMEIO ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΕΑΠΕΠ)

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ) ιδρύθηκε το 1944 με σκοπό τη χορήγηση επικουρικών χρηματικών παροχών με τη μορφή σύνταξης (αναπηρίας και γήρατος) στα ασφαλιζόμενα μέλη του, καθώς και σε μέλη των οικογενειών αυτών σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου ή ήδη συνταξιούχου.

Στον Φορέα αυτό ασφαλίζεται το προσωπικό των δραστηριοποιουμένων στην Ελλάδα Εταιρειών Πετρελαιοειδών (εισαγωγή, εμπορία πετρελαιοειδών, κλπ.). 

Το ΤΕΑΠΕΠ από 01.10.2008 εντάχθηκε στο ΤΕΑΙΤ (μαζί με άλλους 8 φορείς επικουρικής ασφάλισης) ως Τομέας του, με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

Με βάση τον Νόμο 4052/2012, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας (ΠΟΕ) ζήτησε την εξαίρεση του ανωτέρω Τομέα από το νεοσυσταθέν Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), στο οποίο και θα εντασσόταν και ο Τομέας αυτός, ο οποίος από 01.03.2013 μετατράπηκε, με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑΠΕΠ) ως ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης και αποτελεί διάδοχο του πρώην ΤΕΑΠΕΠ.

Το ΕΤΕΑΠΕΠ σύμφωνα με το Καταστατικό του (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ, άρθρο 12) διοικείται από εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από: