ΕΤΕΑΠΕΠ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ TAMEIO ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΕΑΠΕΠ)

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ) ιδρύθηκε το 1944 με σκοπό τη χορήγηση επικουρικών χρηματικών παροχών με τη μορφή σύνταξης (αναπηρίας και γήρατος) στα ασφαλιζόμενα μέλη του, καθώς και σε μέλη των οικογενειών αυτών σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου ή ήδη συνταξιούχου.

Στον Φορέα αυτό ασφαλίζεται το προσωπικό των δραστηριοποιουμένων στην Ελλάδα Εταιρειών Πετρελαιοειδών (εισαγωγή, εμπορία πετρελαιοειδών, κλπ.). 

Το ΤΕΑΠΕΠ από 01.10.2008 εντάχθηκε στο ΤΕΑΙΤ (μαζί με άλλους 8 φορείς επικουρικής ασφάλισης) ως Τομέας του, με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια.

Με βάση τον Νόμο 4052/2012, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας (ΠΟΕ) ζήτησε την εξαίρεση του ανωτέρω Τομέα από το νεοσυσταθέν Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), στο οποίο και θα εντασσόταν και ο Τομέας αυτός, ο οποίος από 01.03.2013 μετατράπηκε, με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑΠΕΠ) ως ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης και αποτελεί διάδοχο του πρώην ΤΕΑΠΕΠ.

Το ΕΤΕΑΠΕΠ σύμφωνα με το Καταστατικό του (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ, άρθρο 12) διοικείται από εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από:

  • Τρία (3) τακτικά μέλη με αντίστοιχα τρία (3) αναπληρωματικά τους, τα οποία επιλέγονται και ορίζονται από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ). Σε περίπτωση που ο ΣΕΕΠΕ παραλείπει τον διορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον διορισμό πραγματοποιεί η Ομοσπονδία.
  • Ένα (1) τακτικό μέλος και αντίστοιχο αναπληρωματικό του, το οποίο επιλέγεται και ορίζεται από την Ομοσπονδία.
  • Πέντε (5) τακτικά μέλη και αντίστοιχα (5) αναπληρωματικά τους, τα οποία εκλέγονται από τους αντιπροσώπους των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας που προέρχονται από σωματεία εργαζομένων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, οι οποίοι έχουν νομιμοποιηθεί κατά το τελευταίο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της Ομοσπονδίας. Τουλάχιστον ένα (1) από τα παραπάνω μέλη και το αντίστοιχο ένα (1) αναπληρωματικό του θα πρέπει να είναι συνταξιούχος του ΕΤΕΑΠΕΠ.