ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Κυρίαρχο όργανο για τη λειτουργία του Συνδέσμου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και διοικεί τον Σύνδεσμο.

Γενικότερα, όμως, για τη διεκπεραίωση των εργασιών του Συνδέσμου, εκτός από το μόνιμο προσωπικό, έχει θεσπισθεί ο θεσμός των επιτροπών που απαρτίζονται από στελέχη των διαφόρων Διευθύνσεων των Εταιριών-Μελών. Σε ειδικές περιπτώσεις και για αποτελεσματικότερη λειτουργία, ορίζονται μικρές ομάδες εργασίας για συγκεκριμένο σκοπό και θέματα.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν δημιουργηθεί θεματικές επιτροπές οι οποίες: 

 • Επεξεργάζονται θέματα / προβλήματα κοινού ενδιαφέροντος (προτεινόμενα νομοσχέδια, ελλείψεις στην υφιστάμενη νομοθεσία, καλές πρακτικές, κλπ.) και εισηγούνται προτάσεις στη Διοίκηση του Συνδέσμου για λήψη των απαραίτητων αποφάσεων / μέτρων.
 • Προτείνουν -μέσω της Διοίκησης του Συνδέσμου- προς τα αρμόδια Υπουργεία μέτρα και κανονισμούς για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή.
 • Σχεδιάζουν και υποβάλλουν προτάσεις δράσεων για τα θέματα που αφορούν την κάθε επιτροπή.


Οι επιτροπές που έχουν καθορισθεί είναι:

 1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
 6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 8. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
 9. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
 10. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 11. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ
 12. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 13. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 14. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 15. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ