Εκτύπωση

Ρυθμιστικά εμπόδια στον ανταγωνισμό

Α.  ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Το λαθρεμπόριο καυσίμων είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα για τη Χώρα μας, με πολλαπλές επιπτώσεις. Δημοσιονομικές, λόγω των σημαντικών απωλειών εσόδων σε φόρους και δασμούς, κοινωνικές, λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού που δημιουργεί, αλλά και περιβαλλοντικές, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις καύσιμα ειδικής χρήσης, όπως το πετρέλαιο ναυτιλίας χρησιμοποιούνται παράνομα εντός του αστικού ιστού, με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των πολιτών. 

Επίσης, τα παράνομα έσοδα από το λαθρεμπόριο, λόγω του ότι δεν είναι «φανερά», μπορούν ευκολότερα να χρησιμοποιηθούν για άλλους παράνομους σκοπούς και έτσι να ενισχύουν φαινόμενα διαφθοράς.

Μέτρα για την καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου και των Παρανομιών

1.    Ολοκλήρωση εφαρμογής συστημάτων εισροών - εκροών

Η ολοκλήρωση εγκατάστασης του συστήματος εισροών - εκροών σε όλη τη Χώρα θα συμβάλλει ουσιαστικά στον έλεγχο διακίνησης των καυσίμων, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Με την ολοκλήρωση και λειτουργία του θα καταπολεμηθεί και η μορφή λαθρεμπορίου και νοθείας της βενζίνης με άλλες ουσίες (π.χ. μεθανόλη, τολουόλη, κ.ά.), καθώς και οι «παρεμβάσεις» στη λειτουργία των αντλιών (με ηλεκτρονικούς μηχανισμούς ή στο λογισμικό αντλίας) - εξαπάτηση καταναλωτικού κοινού.

Για την απεμπλοκή και ολοκλήρωση εφαρμογής του συστήματος εισροών - εκροών σε όλα τα πρατήρια απαιτείται άμεσα να ολοκληρωθεί η λειτουργική (διαδικασίες) και οργανωτική/στελεχιακή δομή της Γ.Γ.Π.Σ. για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων και διαδικασιών, όπως προτείνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

-          Σύστημα εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες και τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων.

Εκκρεμεί η έκδοση τροποποιήσεων ή διευκρινιστικών εγκυκλίων μετά από επισήμανση ορισμένων σημείων/προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν κατά την υλοποίηση των απαιτήσεων της ΚΥΑ, όπως προτείνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.

-          Σύστημα εισροών - εκροών στους Σταθμούς Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών.

Τροποποίηση της ΚΥΑ ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ 1156/Β/07-05-2014) για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών - εκροών σε Σταθμούς Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες, όπως προτείνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.

2.    Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων που εκκρεμούν.

Θα πρέπει να «κλείσουν» μια σειρά από εκκρεμότητες που αφορούν έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4).

Παρατήρηση:

Επισημαίνεται ότι για να εφαρμοστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα μέτρα για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας – και κάθε παρανομίας – στα καύσιμα, θεωρούμε εντελώς απαραίτητο να οριστεί υψηλόβαθμο Στέλεχος της Γ.Γ.Δ.Ε., ως Διαχειριστής / Συντονιστής του Έργου (Project Manager), ο οποίος όμως θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί με αποφασιστικές αρμοδιότητες.

3.    Ενίσχυση / εκσυγχρονισμός ΚΕΔΑΚ και Μετρολογίας

Ο Κλάδος προτίθεται να ενισχύσει οικονομικά το έργο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη λειτουργία των ΚΕΔΑΚ με τις εξής προϋποθέσεις:

Επίσης, θα πρέπει να ενταθούν από την Αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου, οι έλεγχοι στα πρατήρια καυσίμων για εντοπισμό «παρεμβάσεων» στη λειτουργία των αντλιών και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών να προβαίνουν σε άμεση αφαίρεση άδειας λειτουργίας από το πρατήριο που παρανομεί.

4.    Καταπολέμηση της παραεμπόριας και της παράνομης εμφιάλωσης στο Υγραέριο.

Μια σχετικά νέα πηγή παραεμπορίας και λαθρεμπορίου αφορά στο υγραέριο κίνησης και οι πιθανές μέθοδοι είναι:

Με στόχο να καταπολεμηθεί και αυτή η μορφή λαθρεμπορίου, προτείνεται:

Β.  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 1. Αποσαφήνιση και απλοποίηση πλαισίου διαδικασίας για χορήγηση απαλλαγής από ΦΠΑ σε Πελάτες με εξαγωγική δραστηριότητα.

Η ισχύουσα διαδικασία είναι ασαφής ως προς το εάν οι Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών πρέπει να ελέγχουν εάν το πωλούμενο προϊόν προορίζεται για την παραγωγική διαδικασία ή/και την ενσωμάτωσή του στο τελικό προϊόν του Πελάτη.

Πρόταση ΣΕΕΠΕ:

Ο Πελάτης να υποβάλλει στην Εταιρία Εμπορίας Πετρελαιοειδών Υπεύθυνη Δήλωση ότι το προϊόν προορίζεται για ενσωμάτωση στην παραγωγική διαδικασία του τελικού προϊόντος και με την Υπεύθυνη Δήλωση αυτή να δικαιούται απαλλαγής από τον ΦΠΑ.

 1. Επιβολή τέλους χαρτοσήμου στις δωρεάν παραχωρήσεις κινητού εξοπλισμού ως παρεπόμενων των κύριων συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας μεταξύ Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών και πρατηριούχων.

Όπως είναι γνωστό, ο εξοπλισμός των πρατηρίων (δεξαμενές, αντλίες, κλπ.) αποτελεί περιουσιακό στοιχείο των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, οι οποίες τα παραχωρούν κατά χρήση στα πλαίσια της λειτουργίας των συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας (ΣΕΣ) με τους εκμεταλλευτές των πρατηρίων.

Από το Υπουργείο Οικονομικών είχε γίνει δεκτό με την ΠΟΛ 1184/1995 ότι, η παραχώρηση της χρήσης πραγμάτων άνευ ανταλλάγματος στα πλαίσια εμπορικής συνεργασίας γίνεται για την εξυπηρέτηση της κύριας σύμβασης και κατά συνέπεια εμπίπτει στο καθεστώς ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών από αυτόν που έχει την κυριότητα του πράγματος και άρα απαλλάσσεται του χαρτοσήμου, πρακτική που ακολουθούμε μέχρι σήμερα.

Όμως, εκδόθηκε η γνωμοδότηση του ΝΣΚ 79/2014, η οποία φαίνεται να ανατρέπει τα μέχρι τώρα ισχύοντα. Δηλαδή, ενώ θεωρεί ότι το χρησιδάνειο γίνεται για την εξυπηρέτηση της κυρίας συμβάσεως και επομένως βρίσκεται εντός πεδίου ΦΠΑ, με όλες τις συνέπειες εκπεσιμότητας κλπ., στη συνέχεια αναφέρει ότι υπάγεται και σε χαρτόσημο χρησιδανείου.

Πρόκειται για εμπόδιο στην πραγματοποίηση επενδύσεων, πολλώ μάλλον από τη στιγμή που το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να επιβάλει αναδρομικά φόρο χαρτοσήμου.

Πρόταση ΣΕΕΠΕ:

Να επανεξεταστεί το θέμα και σε κάθε περίπτωση να μην υπάρξει αναδρομική εφαρμογή.

Συνημμένα:

Γ.   ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 1. Αλλαγή τρόπου καταβολής ΕΦΚ.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕΕΠΕ:

Καταβολή φόρου μετά από 30 ημέρες και κάλυψη με εγγυητική επιστολή Τραπέζης.

 1. Απλοποίηση των χρονοβόρων και δαπανηρών τελωνειακών διαδικασιών.

Δ.   ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 1. ΚΥΑ ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/180086 (ΦΕΚ 1832/Β/25.08.2015) για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης ή εγγυητικής επιστολής για τη χορήγηση Άδειας Εμπορίας Πετρελαιοειδών προϊόντων.

Με την υποπαρ. ΣΤ.11 της παρ. ΣΤ του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014) προβλέφθηκε ότι «οι προϋποθέσεις περί ελαχίστου εταιρικού κεφαλαίου και περί ελάχιστου όγκου των αποθηκευτικών χώρων που απαιτείται να έχουν οι κάτοχοι Άδειας Εμπορίας Ασφάλτου (κατηγορίας Δ’) κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 καταργούνται».

Με την ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπεται εντούτοις η υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής ή εναλλακτικά ασφαλιστικής κάλυψης ύψους 500.000€ ως προϋπόθεση για την έκδοση της Άδειας Εμπορίας Ασφάλτου (κατηγορίας Δ’).

Δεδομένου ότι, πλέον για την Άδεια Κατηγορίας Δ’, δεν απαιτείται ως προϋπόθεση για την χορήγησή της η ύπαρξη ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου, είναι προφανές ότι τουλάχιστον από 7.4.2014 και εφεξής, δεν απαιτείται η προσκομιδή ασφαλιστικής κάλυψης ή εγγυητικής επιστολής, αφού οι τελευταίες αποτελούν εναλλακτικές έναντι του κεφαλαίου απαιτήσεις και όχι αυτοτελείς προϋποθέσεις.

Έτσι, είναι σαφώς αντίθετη με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 3054/2002 (όπως ισχύει και μετά τον ν. 4254/2014) και ως εκ τούτου πλέον μη νόμιμη η πρόβλεψη στην ΚΥΑ ποσού εγγυητικής επιστολής ή ασφαλιστικής κάλυψης για την κατηγορία της Άδειας Δ’.

Συνημμένα:

 1. Αδειοδότηση εγκαταστάσεων, πρατηρίων, αποθηκών Υγραερίων κλπ.

Αποσαφήνιση και Απλοποίηση πλαισίου αδειοδοτήσεων (νέες εγκαταστάσεις, ανανεώσεις αδειών, επεκτάσεις, τροποποιήσεις, προσθήκες, συντήρηση, κατασκευαστικά έργα, κλπ.)

Σήμερα: Περιττή και χρονοβόρα γραφειοκρατία, έλλειψη ευελιξίας, έλλειψη γνώσης νομοθεσίας από Υπηρεσίες Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, μη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.

Πρόταση ΣΕΕΠΕ:

Η έκδοση, όλων των Αδειών, να πραγματοποιείται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (30 ημερών) με ευθύνη του υπεύθυνου μηχανικού έργου. Σε αντίθετη περίπτωση ο αριθμός πρωτοκόλλου να επέχει θέση Αδείας.

 1. Απαίτηση ύπαρξης Υπεύθυνου Λειτουργίας πρατηρίων, ως προϋπόθεση για την έκδοση / διατήρηση της Άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου και μικτών.

Σύμφωνα με το άρθρο 185 παρ. 9 του ν.4070/2012 και άλλες διατάξεις, προβλέπεται ότι ο ορισμός του Υπεύθυνου Λειτουργίας, θα είναι, στο εξής, προϋπόθεση της χορήγησης Αδείας Λειτουργίας του πρατηρίου, η οποία μάλιστα θα πρέπει να τροποποιείται, με κάθε αλλαγή του προσώπου του Υπευθύνου.

Η ρύθμιση αυτή, πρωτίστως είναι μη συμβατή προς τις διατάξεις του νόμου 3919/2011 (απελευθέρωση των επαγγελμάτων) και τις βασικές αρχές του, καθόσον θέτει μία πρόσθετη προϋπόθεση στην Άδεια Λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Αντίθετα, δημιουργούνται, χωρίς προφανείς λόγους, συνθήκες μεγαλύτερης δυσκολίας για τους πρατηριούχους και οικονομικής επιβάρυνσης και μάλιστα υπό τις παρούσες συνθήκες βαθύτατης οικονομικής κρίσης.

Συνημμένα:

Ε.    ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ

 1. Καθυστέρηση καταβολής επιδοτήσεων για τα νησιά που δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις.

Ο εφοδιασμός των νησιών μέσω σύγχρονων πλοίων που διασφαλίζουν τις υψηλότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλούς παράδοσης, έχει υψηλότερο κόστος. Το υψηλό κόστος αυτών των πλοίων καθίσταται στην πράξη ακόμα μεγαλύτερο, λόγω της γενικευμένης ύφεσης που μαστίζει την Ελληνική Οικονομία, με επακόλουθο τη μείωση των ποσοτήτων μεταφοράς υγρών καυσίμων εξαιτίας μειωμένης ζήτησης (πτώση περίπου 50% σε σχέση με τους όγκους που διακινούνταν το 2009), γεγονός που χειροτερεύει επιπλέον το ανά μονάδα κόστος μεταφοράς.

Τα νησιά, λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητάς τους, παρουσιάζουν ειδικές συνθήκες εφοδιασμού. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν απρόβλεπτες μεταβολές του καιρού και να εξασφαλισθεί ο ομαλός εφοδιασμός, απαιτούνται μεγαλύτερες επενδύσεις δεξαμενοπλοίων και μεγαλύτερο κεφάλαιο κίνησης σε σχέση με τα ηπειρωτικά πρατήρια, τα οποία είναι προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή.

Η επιδότηση καταβάλλεται από την Πολιτεία με πολύμηνη καθυστέρηση. Ενδεικτικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι Εταιρίες Εμπορίας έχουν να λάβουν επιδοτήσεις από τον Οκτώβριο του 2013. Επίσης, η διαφορά του ΦΠΑ αποδίδεται με καθυστέρηση περίπου δύο (2) ετών.

Το σύνολο των ανωτέρω δημιουργεί επιπλέον επιβάρυνση στο κόστος, άνω των 10 €/Μ3, ενώ δημιουργεί έκτακτες χρηματοδοτικές ανάγκες στις Εταιρίες, σε περιόδους όπου η πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα είναι αδύνατη.

Πρόταση ΣΕΕΠΕ:  

Άμεση εξόφληση ή συμψηφισμό των χρωστούμενων επιδοτήσεων.

 1. Εκσυγχρονισμός Γενικού Κανονισμού Λιμένων για τον εφοδιασμό με καύσιμα των νησιών που δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις.

Απαιτείται ο εκσυγχρονισμός του Γενικού Κανονισμού Λιμένων που αφορά στην προσέγγιση πλοίων και εκφόρτωση καυσίμων σε νησιά - κατ’ αντιστοιχία με τον εκσυγχρονισμό των μέσων μεταφοράς - καθώς και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών των Λιμένων, προκειμένου να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις του άμεσου και ασφαλούς εφοδιασμού των νησιών αυτών. Η λειτουργία με το παρόν καθεστώς δημιουργεί πολύωρες καθυστερήσεις, αύξηση κόστους και λειτουργικές δυσχέρειες.

ΣΤ. ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ

Ζ.    ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 1. Υποχρεωτικότητα συμβάσεων με ΔΧ μεταφορείς.

Εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (Α8/οικ26374/2079/28.4.2014 – ΦΕΚ 1248/Β/16.5.2014) η οποία ορίζει ως υποχρεωτική την έγγραφη σύμβαση, μεταξύ των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών ή (και) των πρατηριούχων, με τους Μεταφορείς Δημοσίας Χρήσης Βυτιοφόρων. Καθορίζει επίσης υποχρεωτικό  περιεχόμενο της σύμβασης μεταφορικού έργου, που πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Το «εύλογο κέρδος» του Μεταφορέα, «την εύλογη απόσβεση του δεσμευμένου  κεφαλαίου του», τη διάρκεια της σύμβασης, το κόμιστρο για αστικές και υπεραστικές μεταφορές, τις πάγιες και έκτακτες αποζημιώσεις, το κόστος των διοδίων (το οποίο επιβάλλει να  καταβάλλεται χωριστά από την αμοιβή του Μεταφορέα), κλπ.     

Σύμφωνα με την Απόφαση, σύμβαση που δεν περιέχει τα παραπάνω είναι ΑΚΥΡΗ.

Σε συνέχεια της Απόφασης αυτής, οι Εταιρίες εξαναγκάζονται να συνάπτουν με τους Μεταφορείς γραπτές συμβάσεις και να τις εμφανίζουν στις αρμόδιες Αρχές ως συνοδευτικό της μεταφοράς έγγραφο. Σε διαφορετική περίπτωση, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μην επιτραπεί η μεταφορά, μέχρι την προσκόμιση σύμβασης.

Εξάλλου, η ΚΥΑ αντιβαίνει προδήλως στην ελευθερία των συμβάσεων και των ελευθέρων διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών, αλλά και  στην απελευθέρωση των κομίστρων (που επέφερε ο ν. 3887/2010).

 1. Άδειες ΦΙΧ για πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Α8/48012/5053 (ΦΕΚ 3052/Β/18.11.2012) για τους όρους χορήγησης αδειών ΦΙΧ σε πρατηριούχους και πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και συγκεκριμένα το άρθρο 6 παρ. 3 εδάφιο β’, όλοι οι ανωτέρω πρέπει να κατέχουν ΦΙΧ με κατηγορία εκπομπών euro 4 ή ανώτερο, ενώ οι κατέχοντες άδεια ΦΔΧ μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό ακόμα και αν είναι μικρότερης κατηγορίας μέχρι το 2022, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3887/2010.

Πρόταση ΣΕΕΠΕ:

Να παραταθεί και για τους πρατηριούχους και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης η προθεσμία χρήσης ΦΙΧ κατώτερης από euro 4 κατηγορίας εκπομπής.

Η.   ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

Συνημμένο:

ΜΑΪΟΣ 2016