Ρυθμιστικά εμπόδια στον ανταγωνισμό

Α.  ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Το λαθρεμπόριο καυσίμων είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα για τη Χώρα μας, με πολλαπλές επιπτώσεις. Δημοσιονομικές, λόγω των σημαντικών απωλειών εσόδων σε φόρους και δασμούς, κοινωνικές, λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού που δημιουργεί, αλλά και περιβαλλοντικές, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις καύσιμα ειδικής χρήσης, όπως το πετρέλαιο ναυτιλίας χρησιμοποιούνται παράνομα εντός του αστικού ιστού, με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των πολιτών. 

Επίσης, τα παράνομα έσοδα από το λαθρεμπόριο, λόγω του ότι δεν είναι «φανερά», μπορούν ευκολότερα να χρησιμοποιηθούν για άλλους παράνομους σκοπούς και έτσι να ενισχύουν φαινόμενα διαφθοράς.

Μέτρα για την καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου και των Παρανομιών

1.    Ολοκλήρωση εφαρμογής συστημάτων εισροών - εκροών

Η ολοκλήρωση εγκατάστασης του συστήματος εισροών - εκροών σε όλη τη Χώρα θα συμβάλλει ουσιαστικά στον έλεγχο διακίνησης των καυσίμων, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

 • Σύστημα εισροών - εκροών στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων και τους Πωλητές Πετρελαίου Θέρμανσης.

Με την ολοκλήρωση και λειτουργία του θα καταπολεμηθεί και η μορφή λαθρεμπορίου και νοθείας της βενζίνης με άλλες ουσίες (π.χ. μεθανόλη, τολουόλη, κ.ά.), καθώς και οι «παρεμβάσεις» στη λειτουργία των αντλιών (με ηλεκτρονικούς μηχανισμούς ή στο λογισμικό αντλίας) - εξαπάτηση καταναλωτικού κοινού.

Για την απεμπλοκή και ολοκλήρωση εφαρμογής του συστήματος εισροών - εκροών σε όλα τα πρατήρια απαιτείται άμεσα να ολοκληρωθεί η λειτουργική (διαδικασίες) και οργανωτική/στελεχιακή δομή της Γ.Γ.Π.Σ. για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων και διαδικασιών, όπως προτείνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

-          Σύστημα εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες και τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων.

Εκκρεμεί η έκδοση τροποποιήσεων ή διευκρινιστικών εγκυκλίων μετά από επισήμανση ορισμένων σημείων/προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν κατά την υλοποίηση των απαιτήσεων της ΚΥΑ, όπως προτείνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.

-          Σύστημα εισροών - εκροών στους Σταθμούς Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών.

Τροποποίηση της ΚΥΑ ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ 1156/Β/07-05-2014) για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών - εκροών σε Σταθμούς Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες, όπως προτείνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.

2.    Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων που εκκρεμούν.

Θα πρέπει να «κλείσουν» μια σειρά από εκκρεμότητες που αφορούν έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4).

Παρατήρηση:

Επισημαίνεται ότι για να εφαρμοστούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα μέτρα για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας – και κάθε παρανομίας – στα καύσιμα, θεωρούμε εντελώς απαραίτητο να οριστεί υψηλόβαθμο Στέλεχος της Γ.Γ.Δ.Ε., ως Διαχειριστής / Συντονιστής του Έργου (Project Manager), ο οποίος όμως θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί με αποφασιστικές αρμοδιότητες.

3.    Ενίσχυση / εκσυγχρονισμός ΚΕΔΑΚ και Μετρολογίας

Ο Κλάδος προτίθεται να ενισχύσει οικονομικά το έργο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη λειτουργία των ΚΕΔΑΚ με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να επεκταθεί ο έλεγχος σε όλη τη Χώρα.

 • Να πραγματοποιείται έλεγχος και στις υπόλοιπες δραστηριότητες εμπορίας καυσίμων, πλην των πρατηρίων.

 • Να μην ισχύουν οι ίδιες κυρώσεις για την αμέλεια / αστοχία και τον δόλο.

 • Τα αυτοκίνητα των ΚΕΔΑΚ να έχουν τον πιστοποιημένο εξοπλισμό, ώστε να διενεργείται οριστικός έλεγχος των δειγμάτων.

 • Ενοποίηση ελεγκτικών Αρχών ή σύσταση μεικτών συνεργείων.

 • Για ευελιξία και ταχύτητα, να εξεταστεί η δυνατότητα σύμπραξης με ιδιωτικό φορέα.

Επίσης, θα πρέπει να ενταθούν από την Αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου, οι έλεγχοι στα πρατήρια καυσίμων για εντοπισμό «παρεμβάσεων» στη λειτουργία των αντλιών και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών να προβαίνουν σε άμεση αφαίρεση άδειας λειτουργίας από το πρατήριο που παρανομεί.

4.    Καταπολέμηση της παραεμπόριας και της παράνομης εμφιάλωσης στο Υγραέριο.

Μια σχετικά νέα πηγή παραεμπορίας και λαθρεμπορίου αφορά στο υγραέριο κίνησης και οι πιθανές μέθοδοι είναι:

 • Η παράνομη εμφιάλωση σε πρατήρια υγραεριοκίνησης.

 • Η παράνομη εμφιάλωση σε παράνομα (ή/και νόμιμα) εμφιαλωτήρια υγραερίου.

 • Η παράνομη διακίνηση βιομηχανικού υγραερίου με χαμηλό ΕΦΚ (60€/ΜΤ), το οποίο διοχετεύεται παράνομα στα πρατήρια, αντί για autogas (με υψηλό ΕΦΚ 330€/ΜΤ).

Με στόχο να καταπολεμηθεί και αυτή η μορφή λαθρεμπορίου, προτείνεται:

 • Να ενταθεί η διενέργεια ελέγχων σε όλα τα εμφιαλωτήρια.

 • Να καθιερωθεί η διενέργεια ελέγχων στη διακίνηση βιομηχανικού υγραερίου και στα πρατήρια autogas.

 • Να καθιερωθεί η διενέργεια ελέγχων και επικαιροποίησης των φακέλων των Εταιριών κατόχων αδειών κατηγορίας «Γ».

Β.  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 1. Αποσαφήνιση και απλοποίηση πλαισίου διαδικασίας για χορήγηση απαλλαγής από ΦΠΑ σε Πελάτες με εξαγωγική δραστηριότητα.

Η ισχύουσα διαδικασία είναι ασαφής ως προς το εάν οι Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών πρέπει να ελέγχουν εάν το πωλούμενο προϊόν προορίζεται για την παραγωγική διαδικασία ή/και την ενσωμάτωσή του στο τελικό προϊόν του Πελάτη.

Πρόταση ΣΕΕΠΕ:

Ο Πελάτης να υποβάλλει στην Εταιρία Εμπορίας Πετρελαιοειδών Υπεύθυνη Δήλωση ότι το προϊόν προορίζεται για ενσωμάτωση στην παραγωγική διαδικασία του τελικού προϊόντος και με την Υπεύθυνη Δήλωση αυτή να δικαιούται απαλλαγής από τον ΦΠΑ.

 1. Επιβολή τέλους χαρτοσήμου στις δωρεάν παραχωρήσεις κινητού εξοπλισμού ως παρεπόμενων των κύριων συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας μεταξύ Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών και πρατηριούχων.

Όπως είναι γνωστό, ο εξοπλισμός των πρατηρίων (δεξαμενές, αντλίες, κλπ.) αποτελεί περιουσιακό στοιχείο των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, οι οποίες τα παραχωρούν κατά χρήση στα πλαίσια της λειτουργίας των συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας (ΣΕΣ) με τους εκμεταλλευτές των πρατηρίων.

Από το Υπουργείο Οικονομικών είχε γίνει δεκτό με την ΠΟΛ 1184/1995 ότι, η παραχώρηση της χρήσης πραγμάτων άνευ ανταλλάγματος στα πλαίσια εμπορικής συνεργασίας γίνεται για την εξυπηρέτηση της κύριας σύμβασης και κατά συνέπεια εμπίπτει στο καθεστώς ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών από αυτόν που έχει την κυριότητα του πράγματος και άρα απαλλάσσεται του χαρτοσήμου, πρακτική που ακολουθούμε μέχρι σήμερα.

Όμως, εκδόθηκε η γνωμοδότηση του ΝΣΚ 79/2014, η οποία φαίνεται να ανατρέπει τα μέχρι τώρα ισχύοντα. Δηλαδή, ενώ θεωρεί ότι το χρησιδάνειο γίνεται για την εξυπηρέτηση της κυρίας συμβάσεως και επομένως βρίσκεται εντός πεδίου ΦΠΑ, με όλες τις συνέπειες εκπεσιμότητας κλπ., στη συνέχεια αναφέρει ότι υπάγεται και σε χαρτόσημο χρησιδανείου.

Πρόκειται για εμπόδιο στην πραγματοποίηση επενδύσεων, πολλώ μάλλον από τη στιγμή που το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να επιβάλει αναδρομικά φόρο χαρτοσήμου.

Πρόταση ΣΕΕΠΕ:

Να επανεξεταστεί το θέμα και σε κάθε περίπτωση να μην υπάρξει αναδρομική εφαρμογή.

Συνημμένα:

 • ΠΟΛ 1184/1995

 • Γνωμοδότηση ΝΣΚ 79/2014

Γ.   ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 1. Αλλαγή τρόπου καταβολής ΕΦΚ.

 • Στην Ελλάδα, και μόνο στον Κλάδο Εμπορίας Πετρελαιοειδών, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης προκαταβάλλεται καθημερινά. Σε άλλους Κλάδους, όπως π.χ. καπνά και οινοπνευματώδη, η διαδικασία προβλέπει πίστωση 28 - 60 ημερών με αντίστοιχη παροχή εγγυήσεων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι προβλέπεται αντίστοιχη πίστωση.

 • Να επισημάνουμε ότι οι Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών προκαταβάλλουν στο Κράτος, κάθε χρόνο, περίπου 3,5 δισεκατομμύρια Ευρώ για φόρους (ΕΦΚ και ΦΠΑ).

 • Η σημερινή εξαίρεση στον Κλάδο Εμπορίας Πετρελαιοειδών για την προκαταβολή του ΕΦΚ και του ΦΠΑ, έχει ως συνέπειες:

 • Αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος και δέσμευση ρευστότητας ύψους 300 – 350 εκ €. που οδηγεί σε έλλειψη κεφαλαίων κίνησης στην αγορά.

 • Περιορισμό της ρευστότητας και των πιστώσεων στην αγορά (πρατηριούχους, βιομηχανικές και τεχνικές εταιρίες, κλπ.).

 • Σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους δανεισμού, επιβαρύνεται περαιτέρω η τιμή πώλησης των καυσίμων σε όλη την αλυσίδα εμπορίας.

 • Οι Εταιρίες για να προκαταβάλουν τον ειδικό φόρο, χρεώνονται με χαρτόσημα, ΔΕΤΕ και άλλα πολλά έξοδα.

 • Καθημερινή απασχόληση με το Τελωνείο για τον εκτελωνισμό των προϊόντων που κοστίζει χρόνο και χρήμα.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕΕΠΕ:

Καταβολή φόρου μετά από 30 ημέρες και κάλυψη με εγγυητική επιστολή Τραπέζης.

 1. Απλοποίηση των χρονοβόρων και δαπανηρών τελωνειακών διαδικασιών.

 • Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία ακολουθεί ακόμη γραφειοκρατικές τελωνειακές διαδικασίες που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών.

 • Η ισχύουσα διαδικασία απαιτεί παρουσία Τελωνειακών, εντός των εγκαταστάσεων, για σφράγιση και αποσφράγιση των δεξαμενών και της πύλης. Αυτή η διαδικασία έχει ως συνέπεια, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης να λειτουργούν ουσιαστικά μέσα στο περιορισμένο ωράριο εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων (Τελωνειακών), αποστερώντας έτσι τις Εταιρίες από την ευελιξία για τις ώρες λειτουργίας και διακίνησης των καυσίμων.

 • Με την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και την online παρακολούθηση της μεταφοράς καυσίμων, δίνεται η δυνατότητα να αποδεσμευθεί μεγάλος αριθμός Τελωνειακών Υπαλλήλων, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

 • Οι επιπτώσεις από το υπάρχον αναχρονιστικό σύστημα είναι:

  • Αυξημένο λειτουργικό κόστος εξαιτίας των περιορισμών στη λειτουργία και των χρεώσεων ΔΕΤΕ και επιπλέον υπερωριών.

  • Δυσκολία στη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

 • Όλα τα ανωτέρω είναι ευνόητο ότι επηρεάζουν την ευελιξία στη λειτουργία και τις τιμές καταναλωτή. Συνεπώς μειώνουν την ανταγωνιστικότητα.

Δ.   ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 1. ΚΥΑ ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/180086 (ΦΕΚ 1832/Β/25.08.2015) για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης ή εγγυητικής επιστολής για τη χορήγηση Άδειας Εμπορίας Πετρελαιοειδών προϊόντων.

Με την υποπαρ. ΣΤ.11 της παρ. ΣΤ του πρώτου άρθρου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014) προβλέφθηκε ότι «οι προϋποθέσεις περί ελαχίστου εταιρικού κεφαλαίου και περί ελάχιστου όγκου των αποθηκευτικών χώρων που απαιτείται να έχουν οι κάτοχοι Άδειας Εμπορίας Ασφάλτου (κατηγορίας Δ’) κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 καταργούνται».

Με την ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπεται εντούτοις η υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής ή εναλλακτικά ασφαλιστικής κάλυψης ύψους 500.000€ ως προϋπόθεση για την έκδοση της Άδειας Εμπορίας Ασφάλτου (κατηγορίας Δ’).

Δεδομένου ότι, πλέον για την Άδεια Κατηγορίας Δ’, δεν απαιτείται ως προϋπόθεση για την χορήγησή της η ύπαρξη ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου, είναι προφανές ότι τουλάχιστον από 7.4.2014 και εφεξής, δεν απαιτείται η προσκομιδή ασφαλιστικής κάλυψης ή εγγυητικής επιστολής, αφού οι τελευταίες αποτελούν εναλλακτικές έναντι του κεφαλαίου απαιτήσεις και όχι αυτοτελείς προϋποθέσεις.

Έτσι, είναι σαφώς αντίθετη με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 3054/2002 (όπως ισχύει και μετά τον ν. 4254/2014) και ως εκ τούτου πλέον μη νόμιμη η πρόβλεψη στην ΚΥΑ ποσού εγγυητικής επιστολής ή ασφαλιστικής κάλυψης για την κατηγορία της Άδειας Δ’.

Συνημμένα:

 • ΚΥΑ ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/180086 (ΦΕΚ 1832/Β/25.08.2015)

 • Επιστολή ΣΕΕΠΕ 2492/07-10-2015

 1. Αδειοδότηση εγκαταστάσεων, πρατηρίων, αποθηκών Υγραερίων κλπ.

Αποσαφήνιση και Απλοποίηση πλαισίου αδειοδοτήσεων (νέες εγκαταστάσεις, ανανεώσεις αδειών, επεκτάσεις, τροποποιήσεις, προσθήκες, συντήρηση, κατασκευαστικά έργα, κλπ.)

 • Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Προϊόντων.

 • Εμφιαλωτηρίων και Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης εμφιαλωμένου Υγραερίου.

 • Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων και Υγραερίων.

 • Σταθμών Ανεφοδιασμού Καυσίμων εντός των περιφερειακών Αεροδρομίων.

Σήμερα: Περιττή και χρονοβόρα γραφειοκρατία, έλλειψη ευελιξίας, έλλειψη γνώσης νομοθεσίας από Υπηρεσίες Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, μη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.

Πρόταση ΣΕΕΠΕ:

Η έκδοση, όλων των Αδειών, να πραγματοποιείται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (30 ημερών) με ευθύνη του υπεύθυνου μηχανικού έργου. Σε αντίθετη περίπτωση ο αριθμός πρωτοκόλλου να επέχει θέση Αδείας.

 1. Απαίτηση ύπαρξης Υπεύθυνου Λειτουργίας πρατηρίων, ως προϋπόθεση για την έκδοση / διατήρηση της Άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου και μικτών.

Σύμφωνα με το άρθρο 185 παρ. 9 του ν.4070/2012 και άλλες διατάξεις, προβλέπεται ότι ο ορισμός του Υπεύθυνου Λειτουργίας, θα είναι, στο εξής, προϋπόθεση της χορήγησης Αδείας Λειτουργίας του πρατηρίου, η οποία μάλιστα θα πρέπει να τροποποιείται, με κάθε αλλαγή του προσώπου του Υπευθύνου.

Η ρύθμιση αυτή, πρωτίστως είναι μη συμβατή προς τις διατάξεις του νόμου 3919/2011 (απελευθέρωση των επαγγελμάτων) και τις βασικές αρχές του, καθόσον θέτει μία πρόσθετη προϋπόθεση στην Άδεια Λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Αντίθετα, δημιουργούνται, χωρίς προφανείς λόγους, συνθήκες μεγαλύτερης δυσκολίας για τους πρατηριούχους και οικονομικής επιβάρυνσης και μάλιστα υπό τις παρούσες συνθήκες βαθύτατης οικονομικής κρίσης.

Συνημμένα:

 • Νόμος 4070/2012 (άρθρο 185, παρ. 9)

 • Εγκύκλιος ΥΠΟΜΕΔΙ υπ’ αριθμ. 65244/5451/27.10.2015.

 • Επιστολή ΣΕΕΠΕ 2494/14-10-2015

Ε.    ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ

 1. Καθυστέρηση καταβολής επιδοτήσεων για τα νησιά που δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις.

Ο εφοδιασμός των νησιών μέσω σύγχρονων πλοίων που διασφαλίζουν τις υψηλότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλούς παράδοσης, έχει υψηλότερο κόστος. Το υψηλό κόστος αυτών των πλοίων καθίσταται στην πράξη ακόμα μεγαλύτερο, λόγω της γενικευμένης ύφεσης που μαστίζει την Ελληνική Οικονομία, με επακόλουθο τη μείωση των ποσοτήτων μεταφοράς υγρών καυσίμων εξαιτίας μειωμένης ζήτησης (πτώση περίπου 50% σε σχέση με τους όγκους που διακινούνταν το 2009), γεγονός που χειροτερεύει επιπλέον το ανά μονάδα κόστος μεταφοράς.

Τα νησιά, λόγω της γεωγραφικής ιδιαιτερότητάς τους, παρουσιάζουν ειδικές συνθήκες εφοδιασμού. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν απρόβλεπτες μεταβολές του καιρού και να εξασφαλισθεί ο ομαλός εφοδιασμός, απαιτούνται μεγαλύτερες επενδύσεις δεξαμενοπλοίων και μεγαλύτερο κεφάλαιο κίνησης σε σχέση με τα ηπειρωτικά πρατήρια, τα οποία είναι προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή.

Η επιδότηση καταβάλλεται από την Πολιτεία με πολύμηνη καθυστέρηση. Ενδεικτικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι Εταιρίες Εμπορίας έχουν να λάβουν επιδοτήσεις από τον Οκτώβριο του 2013. Επίσης, η διαφορά του ΦΠΑ αποδίδεται με καθυστέρηση περίπου δύο (2) ετών.

Το σύνολο των ανωτέρω δημιουργεί επιπλέον επιβάρυνση στο κόστος, άνω των 10 €/Μ3, ενώ δημιουργεί έκτακτες χρηματοδοτικές ανάγκες στις Εταιρίες, σε περιόδους όπου η πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα είναι αδύνατη.

Πρόταση ΣΕΕΠΕ:  

Άμεση εξόφληση ή συμψηφισμό των χρωστούμενων επιδοτήσεων.

 1. Εκσυγχρονισμός Γενικού Κανονισμού Λιμένων για τον εφοδιασμό με καύσιμα των νησιών που δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις.

Απαιτείται ο εκσυγχρονισμός του Γενικού Κανονισμού Λιμένων που αφορά στην προσέγγιση πλοίων και εκφόρτωση καυσίμων σε νησιά - κατ’ αντιστοιχία με τον εκσυγχρονισμό των μέσων μεταφοράς - καθώς και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών των Λιμένων, προκειμένου να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις του άμεσου και ασφαλούς εφοδιασμού των νησιών αυτών. Η λειτουργία με το παρόν καθεστώς δημιουργεί πολύωρες καθυστερήσεις, αύξηση κόστους και λειτουργικές δυσχέρειες.

ΣΤ. ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ

 • Νομοθετική ρύθμιση και επίλυση του θέματος τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης Λιπαντικών και:

  1. με δυνατότητα τήρησης αυτών υπό μορφή λοιπών πετρελαιοειδών προϊόντων.

  2. με πρόβλεψη ότι η τήρηση μπορεί να γίνει ανεξαρτήτως των επιμέρους εξειδικευμένων τύπων λιπαντικών τα οποία οι υπόχρεοι εμπορεύονται.

 • Έκδοση της προβλεπόμενης από το άρθρο 17 του ν. 2939/2001 παρ. 9 (όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3854/2010 άρθρο 5 παρ. 3) Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των ειδικών για την κατηγορία των λιπαντικών ελαίων απαιτουμένων λεπτομερειών εγγραφής και δηλώσεων στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) για την αποφυγή ανασφάλειας, αμφιβολιών και κινδύνων κατά την εφαρμογή.

Ζ.    ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 1. Υποχρεωτικότητα συμβάσεων με ΔΧ μεταφορείς.

Εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (Α8/οικ26374/2079/28.4.2014 – ΦΕΚ 1248/Β/16.5.2014) η οποία ορίζει ως υποχρεωτική την έγγραφη σύμβαση, μεταξύ των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών ή (και) των πρατηριούχων, με τους Μεταφορείς Δημοσίας Χρήσης Βυτιοφόρων. Καθορίζει επίσης υποχρεωτικό  περιεχόμενο της σύμβασης μεταφορικού έργου, που πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Το «εύλογο κέρδος» του Μεταφορέα, «την εύλογη απόσβεση του δεσμευμένου  κεφαλαίου του», τη διάρκεια της σύμβασης, το κόμιστρο για αστικές και υπεραστικές μεταφορές, τις πάγιες και έκτακτες αποζημιώσεις, το κόστος των διοδίων (το οποίο επιβάλλει να  καταβάλλεται χωριστά από την αμοιβή του Μεταφορέα), κλπ.     

Σύμφωνα με την Απόφαση, σύμβαση που δεν περιέχει τα παραπάνω είναι ΑΚΥΡΗ.

Σε συνέχεια της Απόφασης αυτής, οι Εταιρίες εξαναγκάζονται να συνάπτουν με τους Μεταφορείς γραπτές συμβάσεις και να τις εμφανίζουν στις αρμόδιες Αρχές ως συνοδευτικό της μεταφοράς έγγραφο. Σε διαφορετική περίπτωση, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μην επιτραπεί η μεταφορά, μέχρι την προσκόμιση σύμβασης.

Εξάλλου, η ΚΥΑ αντιβαίνει προδήλως στην ελευθερία των συμβάσεων και των ελευθέρων διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών, αλλά και  στην απελευθέρωση των κομίστρων (που επέφερε ο ν. 3887/2010).

 1. Άδειες ΦΙΧ για πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Α8/48012/5053 (ΦΕΚ 3052/Β/18.11.2012) για τους όρους χορήγησης αδειών ΦΙΧ σε πρατηριούχους και πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και συγκεκριμένα το άρθρο 6 παρ. 3 εδάφιο β’, όλοι οι ανωτέρω πρέπει να κατέχουν ΦΙΧ με κατηγορία εκπομπών euro 4 ή ανώτερο, ενώ οι κατέχοντες άδεια ΦΔΧ μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό ακόμα και αν είναι μικρότερης κατηγορίας μέχρι το 2022, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3887/2010.

Πρόταση ΣΕΕΠΕ:

Να παραταθεί και για τους πρατηριούχους και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης η προθεσμία χρήσης ΦΙΧ κατώτερης από euro 4 κατηγορίας εκπομπής.

Η.   ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ.

 • Tα Ανεφοδιαστικά Οχήματα Αεροσκαφών (Refuellers) και τα Οχήματα Αντλιών Καυσίμου Αεροσκαφών (Hydrant Dispensers) κατασκευάζονται και προορίζονται αποκλειστικά για ανεφοδιασμό αεροσκαφών, δηλαδή για χρήση μόνο εντός των αερολιμένων της χώρας και κυκλοφορία με μέγιστη ταχύτητα 25km/hr, σε οριζόντιες επιφάνειες, χωρίς ανωφέρειες ή κατωφέρειες, με ευχέρεια ελιγμών μεγάλου κύκλου και διαδρομών που συντελούνται επί των λείων ειδικών δαπέδων πίστας αεροδρομίου.

 • Οι Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών δεν κυκλοφορούν τα οχήματα αυτά στο οδικό δίκτυο και δεν επιθυμούν να τα κυκλοφορήσουν. Άλλωστε, δεν διαθέτουν φύλλο δοκιμών ADR ακριβώς επειδή δεν κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο.

 • Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω λοιπόν, τα Refuellers και τα Dispensers εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/46 και κατά συνέπεια δεν μπορούν να θεωρηθούν «οχήματα ειδικής χρήσης – ειδικού σκοπού», όπως έγινε με την Εγκύκλιο 55898/2162/21.9.2015.

 • Η κατάταξη των οχημάτων αυτών στα «οχήματα ειδικής χρήσης – ειδικού σκοπού» δημιουργεί περιττή γραφειοκρατία και συνεπάγεται σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τις Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών.

Συνημμένο:

 • Επιστολή ΣΕΕΠΕ 2506/23-12-2015

ΜΑΪΟΣ 2016