Προβλήματα στην εφαρμογή και λειτουργία των συστημάτων εισροών-εκροών

ΠΟΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ

Α. ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Β. ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Γ. ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ


Α. ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Χρονοπρόγραμμα εφαρμογής

Α’ Φάση: Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (τελική προθεσμία 27/8/2013)
Β’ Φάση: Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων (τελική προθεσμία 27/2/2014)
Γ’ Φάση: λοιπή Ελληνική Επικράτεια (τελική προθεσμία 27/8/2014)

Από το σύνολο των 5.062 Πρατηρίων το 98% έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση του συστήματος και το 94% έχει συνδεθεί και μεταδίδει τα δεδομένα στη ΓΓΠΣ.

Από τους 250 Πωλητές Πετρελαίου Θέρμανσης, η εκτίμηση είναι ότι 175 έχουν εγκαταστήσει το σύστημα και 25 είναι στη φάση εγκατάστασης. Τελική προθεσμία ήταν η 15/10/2014.

Β. ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Χρονοπρόγραμμα εφαρμογής

  1. Μάιος 2015 εγκατάσταση των συστημάτων σε ποσοστό 40% στο σύνολο των δεξαμενών.
  1. Μάιος 2016 ολοκλήρωση της εγκατάστασης των συστημάτων.

 Οι Εταιρίες-Μέλη του Συνδέσμου έχουν ολοκληρώσει πλήρως την εγκατάσταση των συστημάτων από τον Μάϊο 2016.

Γ. ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Χρονοπρόγραμμα εφαρμογής

Το παραπάνω χρονοπρόγραμμα για τις Φορολογικές Αποθήκες ισχύει και για τους Σταθμούς Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών στα αεροδρόμια, με τη διαφορά ότι οι Σταθμοί Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών και γενικά η διακίνηση αεροπορικών καυσίμων παρουσιάζουν σημαντικές ιδιαιτερότητες / διαφορές από τις Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών.

Οι ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα ανεπτύχθησαν έγκαιρα στις αρμόδιες Υπηρεσίες και επισημάνθηκε ότι, μέχρι να διευκρινισθεί το όλο θέμα, οι Εταιρίες Εμπορίας δεν μπορούν να προχωρήσουν σε σχετικές εργασίες ή δεσμεύσεις / δαπάνες στους Σταθμούς Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών.

Συνεπώς, θεωρείται επιβεβλημένο ο χρόνος έναρξης εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων να υπολογίζεται από την έκδοση της αναγκαίας τροποποιητικής ΚΥΑ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ

Α. ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του συστήματος εισροών - εκροών (καταληκτική ημερομηνία εγκατάστασης και παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος ήταν η 27/08/2013), την επομένη της οποίας τα πρατήρια είχαν την υποχρέωση να μεταδίδουν δεδομένα στην ΓΓΠΣ.

Στην περίπτωση που πρατήρια δεν μετέδωσαν δεδομένα, είτε επειδή δεν είχαν εγκαταστήσει το σύστημα εισροών - εκροών, είτε λόγω της καθυστέρησης ανάπτυξης του σχετικού λογισμικού της ΓΓΠΣ (το σύστημα άνοιξε 31/03/2014), προβλέπεται η επιβολή προστίμων με αναδρομική ισχύ, καθώς οι πρατηριούχοι είχαν την υποχρέωση τόσο να διατηρήσουν τα δεδομένα, όσο και να τα μεταδώσουν με την έναρξη του συστήματος.

Για την απεμπλοκή και ολοκλήρωση εφαρμογής του συστήματος εισροών - εκροών σε όλα τα πρατήρια, απαιτείται άμεσα:

  1. Η εφαρμογή των φίλτρων (alarms) στην ΓΓΠΣ για έλεγχο σε πραγματικό χρόνο του συστήματος, για περιπτώσεις παραβίασής του, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται διασταύρωση των τιμολογίων αγοράς καυσίμων.   Καθορισμός διαδικασίας άμεσου - επί τόπου ελέγχου - σε περιπτώσεις ενδείξεων alarm.
  2. Να υπάρχει εγχειρίδιο χρήσης (ανά εγκαταστάτη) το οποίο να κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία και να περιλαμβάνει τη διαδικασία λειτουργίας και οδηγό ελέγχου του συστήματος εισροών - εκροών, ώστε οι ελεγκτικές αρχές να είναι σε θέση να πραγματοποιούν ουσιαστικούς ελέγχους για την ορθή λειτουργία του συστήματος κάθε εγκαταστάτη.    Σήμερα με την έλλειψη των εγχειριδίων χρήσης δεν υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου.
  3. Να δημιουργηθεί μηχανισμός πιστοποίησης και ελέγχου των εγκατεστημένων λογισμικών.
  1. Να καθορισθεί διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων που καταχωρεί ο Πρατηριούχος κατά την παραλαβή των καυσίμων. Με την υφιστάμενη διαδικασία οι Πρατηριούχοι καταχωρούν μόνοι τους τα στοιχεία της προμηθεύτριας Εταιρίας στο σύστημα και δεν υπάρχει τρόπος διασταύρωσης της ορθότητας αυτών των στοιχείων (το σύστημα δεν είναι αυτοματοποιημένο).

Πέραν των ανωτέρω, για την ολοκληρωμένη εφαρμογή και αξιοποίηση του συστήματος εισροών - εκροών με ουσιαστικούς ελέγχους για την καταπολέμηση της παρανομίας είναι επιβεβλημένη η άμεση οργανωτική και στελεχιακή ενίσχυση της ΓΓΠΣ / ΑΑΔΕ.

Β. ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Σχετική ΚΥΑ: ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014 – ΦΕΚ 1156/Β/07.05.2014

Μετά την έκδοση της ανωτέρω ΚΥΑ ο Σύνδεσμός μας με επιστολή του προς τα συναρμόδια Υπουργεία επεσήμανε ορισμένα σημεία / προβλήματα τα οποία εντοπίστηκαν, κατά την υλοποίηση των απαιτήσεων της ΚΥΑ - από τις Εταιρίες-Μέλη του - και τα οποία έχρηζαν τροποποιήσεων ή / και διευκρινήσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η εύρυθμη εφαρμογή της. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε ευρεία συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου αναπτύχθηκαν τα προβλήματα κατά την οποία λάβαμε την υπόσχεση για εξέταση και έκδοση, το συντομότερο δυνατόν, των απαραίτητων τροποποιήσεων ή και διευκρινιστικών εγκυκλίων.

Σήμερα, μετά την ανωτέρω συνάντηση και την αποστολή επιστολών υπενθύμισης και επισήμανσης των προβλημάτων και των εκκρεμοτήτων - η επίλυση των οποίων είναι πλέον επιτακτική, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της εγκατάστασης και η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος εντός της προβλεπόμενης καταληκτικής ημερομηνίας - δεν έχει δοθεί ακόμα λύση.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  1. Θα πρέπει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να ορίσει τη διαδικασία χορήγησης του αριθμού μητρώου των δεξαμενών και των μετρητών εκροής. Δεν έχει καθορισθεί σχετική διαδικασία μέχρι σήμερα.
  2. Για πετρελαιοειδή προϊόντα, όπως μαζούτ και χημικά, που διακινούνται κατά μάζα (μετρικούς τόνους) πρέπει να προβλεφθεί η ηλεκτρονική επικοινωνία με την κεντρική υπολογιστική μονάδα των συστημάτων ζύγισης (γεφυροπλάστιγγες κλπ.).

Εκκρεμεί ακόμα από την ΑΑΔΕ ο καθορισμός για:

  • Τον τρόπο, τον χρόνο, το είδος, τη συχνότητα αποστολής και τη γραμμογράφηση των δεδομένων του συστήματος εισροών - εκροών που θα αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ,
  • Τις διαδικασίες και τις μεθόδους ελέγχου της λειτουργίας του λογισμικού εισροών - εκροών.

 

Γ. ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Σχετική ΚΥΑ: ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014 – ΦΕΚ 1156/Β/07.05.2014

Μετά την έκδοση της ανωτέρω ΚΥΑ ο Σύνδεσμός μας, με συναντήσεις και επιστολές του προς τα συναρμόδια Υπουργεία, επεσήμανε τις δυσκολίες εφαρμογής των απαιτήσεων της συγκεκριμένης ΚΥΑ και περιέγραψε αναλυτικά τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας των Σταθμών Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών.

Επισημάνθηκε ότι ο κύριος στόχος της ανωτέρω ΚΥΑ είναι η σύγκριση των εξερχόμενων ποσοτήτων από τους μετρητές εκροής καυσίμων με τις αντίστοιχες εξερχόμενες ποσότητες καυσίμων από τις δεξαμενές κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης σε πραγματικό χρόνο.

Ο παραπάνω στόχος βρίσκει εφαρμογή στις φορολογικές αποθήκες των Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών, όπου η εξαγωγή των καυσίμων γίνεται μέσω αγωγών ή με φόρτωση βυτιοφόρων από σταθερούς μετρητές και οι ποσότητες και οι τελικοί αποδέκτες είναι εκ των προτέρων γνωστοί.

Στην περίπτωση όμως των φορολογικών αποθηκών των Σταθμών Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών η επίτευξη του ανωτέρω στόχου συναντά ανυπέρβλητες δυσκολίες.

Οι ποσότητες προς πώληση φορτώνονται από σταθερές δεξαμενές σε ανεφοδιαστικά οχήματα (που ουσιαστικά λειτουργούν ως κινητές/ενδιάμεσες αποθήκες) για παραδόσεις – μέσω του μετρητή του οχήματος – σε αεροσκάφη (τελικούς αποδέκτες) που δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων. Οι ποσότητες που παραδίδονται καθορίζονται από τον Κυβερνήτη του αεροσκάφους την ώρα της παράδοσης.

Στο τέλος κάθε μέρας, πάντα υπάρχει υπόλοιπο αποθέματος στα ανεφοδιαστικά οχήματα. Έτσι, δεν είναι δυνατή η σύγκριση των εξερχόμενων ποσοτήτων από τις σταθερές δεξαμενές με τις αντίστοιχες εξερχόμενες ποσότητες καυσίμων (από τα ανεφοδιαστικά οχήματα) κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης σε πραγματικό χρόνο.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το σύστημα εισροών – εκροών, με αυτή τη μορφή, δεν έχει εφαρμοστεί σε κανένα από τα Διεθνή ευρωπαϊκά αεροδρόμια που γνωρίζουμε.

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, οι Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών ενημέρωσαν τις αρμόδιες Υπηρεσίες ότι, μέχρι να διευκρινισθεί το όλο θέμα, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε σχετικές εργασίες ή δεσμεύσεις στους Σταθμούς Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών και ότι θεωρείται επιβεβλημένο ο χρόνος έναρξης εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων να υπολογίζεται από την έκδοση της αναγκαίας τροποποιητικής ΚΥΑ.