ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

To μέτρο του   Μεταφορικού   Ισοδύναμου εφαρμόσθηκε για να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κόστος μεταφοράς των μόνιμων κατοίκων, προϊόντων και στρατηγικών φορτίων όπως τα καύσιμα, από και προς τα νησιά.

Ουσιαστικά πρόκειται περί επιδότησης της διαφοράς κόστους μεταφοράς από και προς τα νησιά,  σε σχέση με το κόστος των χερσαίων μεταφορών.

Το ποσό της επιδότησης (Α.ΝΗ.ΚΟ.-Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους), καταβάλλεται το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία του ταξιδιού, πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι και είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο.

Για τα πρατήρια καυσίμων το μέτρο αφορά την επιδότηση του κόστους μεταφοράς καυσίμων (αμόλυβδη και ντίζελ), με στόχο να μειωθούν οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων στα νησιά.

Το μέτρο εφαρμόζεται  πιλοτικά σε 34 νησιά, με επιτυχή συγκράτηση των τιμών των καυσίμων.

Προτάσεις για τη βελτίωση και ενίσχυση του Μέτρου

  • Να επεκταθεί άμεσα η εφαρμογή του και στα υπόλοιπα νησιά.
  • Να συμπεριληφθεί στο μέτρο και το πετρέλαιο θέρμανσης για στήριξη των χαμηλότερων εισοδημάτων
  • Να συμπεριληφθούν στην επιδότηση όλοι οι τύποι βενζινών και όχι μόνον της βενζίνης Αμόλυβδης (95 οκτ).
  • Να ενεργοποιηθεί άμεσα η ηλεκτρονική πλατφόρμα όπως ισχύει για τα άλλα προϊόντα και δαπάνες για άμεση καταβολή της επιδότησης. Σήμερα υπάρχει σημαντική καθυστέρηση.
  • Να λειτουργήσει άμεσα ο ελεγκτικός μηχανισμός προκειμένου να διασφαλίζεται η άμεση μετακυλήσει της επιδότησης, στον τελικό καταναλωτή.

Εκκρεμή Θέματα  

Από το 2013 υπάρχει σοβαρή εκκρεμότητα στο ζήτημα μη καταβολής στις Εταιρίες- Μέλη του Συνδέσμου των οφειλόμενων επιδοτήσεων για τη μεταφορά καυσίμων στις προβληματικές περιοχές της Χώρας συνολικού ύψους 4 – 5.000.000 €. Η καθυστέρηση οφείλεται καθαρά σε τεχνητά εμπόδια και περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες, παρόλο που οι  Εταιρίες συμμορφώθηκαν με όλες τις γραφειοκρατικές υποχρεώσεις.

Οι Εταιρίες-Μέλη του ΣΕΕΠΕ εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, να καταβάλλουν την εισφορά και να μεταφέρουν καύσιμα προς τις χαρακτηριζόμενες ως προβληματικές περιοχές της Χώρας.

Η έκδοση της υπ' αριθμ. 191/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι “δεν είναι πλέον δυνατή η επιδότηση των εταιρειών πετρελαιοειδών ... από τους πόρους της ειδικής εισφοράς επί της αξίας των πετρελαιοειδών του άρθρου 19 του ν. 3054/2002, ανεξαρτήτως του χρόνου στον οποίο αφορά η επιδότηση ....”

  • δεν αναιρεί την υποχρέωση της Πολιτείας για καταβολή των επιδοτήσεων που έχουν ήδη αναζητηθεί από τις εταιρίες για τη μεταφορά καυσίμων σε ευάλωτες περιοχές της Χώρας.
  • δεν τροποποιεί, αλλά διευκρινίζει ότι, πλέον, η σχετική επιχορήγηση συνιστά δαπάνη του Ελληνικού Δημοσίου, βαρύνουσα τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Εκκρεμούν αγωγές δικαιούχων Εταιριών - Μελών του ΣΕΕΠΕ στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, με αίτημα την αναγνώριση της υποχρέωσης του Δημοσίου να προβεί στην καταβολή των οφειλόμενων επιδοτήσεων.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019